Hallen sluker millioner

Gratis leie av Blåbyhallen for barn var et valgløfte både fra Høyre og AP i Sortland. Nå kan løftet bli brutt, når man ser at regninga blir på 1,3 millioner. Idrettslaget er ikke fornøyd.

blabyhall-leiepris

Blåbyhallen er blitt et møtested for mange aktive ungdommer, og det er særlig fotball som har fått tak over hodet her. Kommunen dekker regninga, med millionbeløp.

Budsjettet for Sortland kommune skal nå legges opp for 2017, med føringer for årene videre fremover. Mange gode ønsker og formål vil da ha midler fra kommunekassen. Et av de mest omtalt er gratis leie av timer i Blåbyhallen, for barn opp til 12 eller 19 år. Denne saken vil gi politikerne skikkelig hodebry, da man står i fare for å bli tatt i klare løftebrudd bare 2 år etter valget. Både Høyre og AP lovet nemlig gratis Blåbyhall-timer.

-Sortland kommune gir et fast årlig driftstilskudd til Blåbyhallen på 500.000 kr. Dessuten betaler kommunen en årlig leie til hallen på 597.000 kr for skolenes bruk her. I tillegg til dette har det i år vært betalt 600.000 kr for å dekke halleie til barn under 12 år, skriver Mona Dahl i en utredning om saken.

-Om Sortland kommune skal dekke leien for barn opp til 16 år så vil dette koste 1,2 millioner. Skal leien dekkes helt opp til 19 år, så øker kostnaden pr år med 1.324.000 kroner i forhold til dagens nivå, påpeker Mona Dahl.

Dahl nevner også at det ikke er lenge siden at Sortland kommune godtok å dekke inn et oppsamlet underskudd i driftsselskapet på 2,5 millioner. Blåbyhallen er et eget kommunalt aksjeselskap, Sortland Idretts- og Fritidspark as, der kommunen eier alle aksjene og står ansvarlig for både gjeld og andre kostnader. Idrettslagene og andre som leier hallen betaler for dette og dessuten har næringslivet sponset betydelige beløp til reklame.

Blåbyhallen og Sortlandshallen kommer nå opp som en egen sak. Først skal dette behandles i driftsutvalget, før kommunestyret skal ta en endelig avgjørelse. Bakgrunnen er at man nå ser behov for store beløp til nødvendig vedlikehold av Sortlandshallen og barneskolen. Det er rett og slett ikke penger til å dekke alt, mener rådmannen, som anbefaler at gratisleie kuttes.

Sortland Idrettslag er slett ikke fornøyd med at politikerne nå kan komme til å bryte valgløftet om gratis leie. Styret i idrettslaget har derfor kommet med en uttalelse om dette.

-Det er med tungt hjerte vi i Sortland IL ser at ordningen med gratis halleie er fjernet i forslaget til neste års budsjett. Styret i Sortland IL har oppfattet at denne ordningen har hatt ett stort politisk flertall, og at flere politiske parti også hadde dette som en del av sine valgløfter.

Når ordningen ble innført, fjernet Sortland idrettslag treningsavgiften til gruppene under 12 år. Dette har gjort at mange flere foreldre ser det økonomisk forsvarlig å ha med sine barn på vårt tilbud. Det ligger i kortene, men vi i Sortland idrettslag vil gjøre politikere og medlemmer oppmerksom på at fjernes ordningen, vil idrettslaget måtte hente inn disse økte utgiftene med å igjen innføre treningsavgift for medlemmer til og med 12 år.

Økes treningsavgiftene vet vi at det er flere barn som mest sannsynlig ikke vil ha muligheten til å delta. Sortland kommune fikk i fjor den nasjonale prisen som årets oppvekstkommune nettopp på grunn av en god jobb og et godt samarbeid mellom kommunen og kommunens frivillige organisasjoner. Dette samarbeidet må fortsette, skriver Sortland ILs styre.