Helse Nord vil ansette

Omkring tusen stillinger er ikke besatt ved sykehusene i Nord-Norge. Nå stilles det en kvart milliard til rådighet for å hente inn personell og bidra til at disse også blir i jobbene.

Helseminister Ingvild Kjerkol (foto: Regjeringen).

– Helse Nord er i en alvorlig situasjon med stor mangel på fagfolk, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

– Rundt 1.000 stillinger er ubesatt og mange av disse fylles av dyre vikarer og overtid.

Det gjelder både ved store og små sykehus. Noe må gjøres for at helsetjenestene i nord skal være like bra i framtiden som i dag.

I tillegg til omstillingen Helse Nord er i gang med, blir det i statsbudsjettet for 2024 bevilget 240 millioner kroner til et varig tilskudd for å rekruttere og beholde fagfolk i nord og til økt samhandling mellom nivåene i helsetjenesten.

Det er avgjørende at tilskuddene går til faste og varige stillinger. Medisinen i nord er ikke flere vikarer, sier Ingvild Kjerkol.

Regjeringen ønsker å stimulere til å rekruttere og beholde fagfolk i Helse Nord og å øke samhandlingen mellom kommuner og sykehus i Nord-Norge.

Dette er viktige tiltak for å sikre bærekraftige helsetjenester i regionen.

Derfor har regjeringspartiene på Stortinget og SV blitt enige om å sette av midler til varige tilskudd som skal fremme rekruttering og samhandling til Helse Nord RHF med til sammen 240 millioner kroner.

200 millioner kroner skal gå til et varig tilskudd for å rekruttere og beholde fagfolk i nord, mens 40 millioner kroner går til rekruttering og økt samhandling mellom nivåene i helsetjenesten.

– Pasienter og brukere i Nord-Norge skal ha et trygt akuttilbud, en trygg og god svangerskaps-, føde- og barseltjeneste og et godt tilbud innen psykisk helse.

Folk i nord skal ha like gode helsetjenester som folk ellers i landet, sier helse- og omsorgsministeren, og legger til at fagfolk utdannet i nord må kunne spesialisere seg i nord, og da trengs det sterke fagmiljøer.

Kjerkol er glad for at Helse Nord nå får økte midler til nettopp rekrutterings- og samhandlingstiltak, men understreker at midlene ikke må brukes til å dekke utgifter til innleie av vikarer.

Ifølge Helse Nord hadde sykehusene i landsdelen så langt brukt langt mer enn budsjettert på innleie av vikarer.

– Medisinen i nord er ikke flere dyre vikarer. Dersom pengene som nå bevilges brukes til å dekke innleie av personell, vil det økonomiske uføret være like stort eller større neste år.

Det vi trenger er en bærekraftig bemanning på sykehus og i kommuner i Nord-Norge.

Vi må bidra til å øke rekrutteringen av fast ansatte, og sikre god samhandling på tvers av tjenestenivåene, sier helse- og omsorgsministeren, og understreker at det er en grunn til at regjeringens politikk er å fremme faste heltidsstillinger.

– Det gir folk bedre helsetjenester, fagfolkene bedre arbeidsvilkår og det styrker fagmiljøene.

Det er derfor viktig at de 240 millioner kroner i Helse Nord brukes til nettopp det. Noe annet er jeg redd blir å gjøre oss selv en bjørnetjeneste, sier Kjerkol.