Fjerner ikke vaktholdet

Regjeringa fortsetter satsingen på Andøya og foreslår å bevilge 37,5 millioner kroner til videreføring av bemannet vakthold ved flystasjonen. Det kommer frem i revidert nasjonalbudsjett.

Andøyas militære anlegg skal fortsatt voktes (arkivfoto: Ole Andreas Vekve/Forsvaret).

– Andøya har en viktig rolle for nasjonal sikkerhet, alliert forsvar og teknologisk utvikling.

Den økende militærstrategiske betydninga for Norge og NATO krever at vi fortsatt har bemannet vakthold, seier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Da Solberg-regjeringa vedtok å avvikle Forsvarets virksomhet på Andøya var det forutsatt at vaktholdet skulle avsluttes i andre halvår 2024.

– Sp/Ap-regjeringa har store ambisjoner for Andøya og vil fortsette utviklingen av Andøya.

Forsvaret skal delta i verdiskapinga innen teknologi og romsatsing, i tillegg til å forberede mottak og støtte tidvis opp under trening av alliert luftstyrker på Andøya, sier forsvarsministeren.

Andøya har et av de beste skytefelta i Europa.

Regjeringa etablerer Forsvarets øvings- og utviklingsavdeling Andøya for å testa og utvikla nye kapasiteter.

Avdelinga skal legge til rette for både norsk og alliert øvings- og utviklingsaktivitet.

Norge har stort behov for luftmilitær mottakskapasitet og egnede øvings- og treningsarenaer for allierte.

– Vi vil investere i infrastrukturen på flystasjonen sammen med NATO, og øke kapasiteten for å støtta opp under trening i fredstid.

For å legge til rette for satsinga vil Forsvaret også utvikle samarbeid med Avinor og andre sivile aktører, seier Gram.

Forsvarets base på Andøya vil bli base for ei ny langtrekkende droneavdeling i Forsvaret og et framtidig kompetansesenter for drift av ubemanna luftplattformer.

Forsvaret er i prosess med å avstå areal nær Andenes for å muliggjøre utvikling av sivil romrelatert industriutvikling.

Regjeringas foreslåtte styrking av forsvarsbudsjettet i revidert nasjonalbudsjett på 13 milliarder kroner gjør at Norge oppnår NATOs to-prosentmål allerede i år.

– For regjeringa er det særs viktig å komme i gang med satsinga på forsvar så fort som mulig.

Forsvarsbudsjettet passerer med dette for første gang 100 milliarder kroner.

Dette viser at Norge tar egen og NATOs felles sikkerhet på alvor, seier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).