Kulturhus ut på anbud

Kulturhuset på Myre blir nå lagt ut på anbud. Dette er det største enkeltprosjektet Øksnes kommune noen gang har satt i verk og prislappen kan bli et sted omkring 240 millioner kroner.

Rådhuset i venstre bildekant blir lite i forhold til kulturprosjektet (foto: Favn Lpo arkitekter as).

Myre vil om kort tid ha ferdig et flunkende nytt basseng, og nå kommer det også nytt kulturhuset på stedet.

Bassenget vil koste 130 millioner, mens kulturhuset med skolefløy vil ha prislapp på omkring 240 millioner.

– Skole- og kulturkvartalet er det største enkeltprosjektet til Øksnes kommune noensinne, sa ordfører Elisabeth Sørdahl under møtet i kommunestyret torsdag.

– Det har vært viktig å få gjennomført kvalitetssikring av prosjektet, slik at man unngår risiko for vesentlige tillegg i byggefasen, sa Sørdahl.

Arbeidet med å ferdigstille forprosjektet for bygging av skole- og kulturkvartalet har pågått i lang tid.

En av årsaken til at dette har tatt tid er at det har vært nødvending å gjennomføre en omfattende medvirkningsprosess.

– Her har alle brukere av skole- og kulturkvartalet vært nødt til å gi og ta litt for å komme i mål.

Ingen er nok 100 % fornøyde, men det er jobbet frem et kompromiss som gjør at de aller fleste er nesten 100 % fornøyde, påpekte Øksnes-ordføreren.

Anbudet legges nå ut og man ser for seg tilbudsfrist ca 14. mai.

Planområdet er på hele 37 mål og ligger mellom barneskolen og rådhuset, midt i Myre sentrum.

Det gamle bassengbygget skal rives og et bolighus ved Storgata må også vike plassen for det nye som kommer.

I tillegg til kulturhus blir det også en fløy for barneskolen, som i dag holder til i en brakkerigg.

Det er Favn LPO arkitekter As som har laget planer for både nybygget og uteområdet opp mot skolen.

Meningen er at her skal bli en felles møteplass for innbyggerne, med et flerbruksbygg som kobler undervisning og kulturliv sammen.

Oppstart av kontraktsarbeidet skjer etter at tildeling er gjort og karenstiden er utløpt, som antas å ta om lag en måned.

Tidspunkt for fysisk oppstart på området vil avklares i entreprenørs fremdriftsplan.

Oppstart på byggeplass vil normalt skje noen uker etter kontraheringen er ferdig.

– Etter vedtak av plan i slutten av oktober er det jobbet med kvalitetssikring av konkurransegrunnlaget, opplyser ordfører Elisabeth Sørdahl.

Hun ønsker ikke tillegg eller endringer i byggefasen, da det kan påvirke pris og fremdrift, i disfavør av kommunen.

Kvalitetssikringen har vært en del av risikostyringen for prosjektet.

Nå er imidlertid planene lagt og aktuelle entreprenører får en måneds tid på seg til å gi inn anbud.

Kulturhuset og barneskolen er utformet som to selvstendige bygningsvolum, som forholder seg aktivt til eksisterende skole.

Barneskolen er plassert mot sør, mens kulturhuset er plassert mot sørvest.

Skolebygget vil ha en grunnflate på ca 700 kvadratmeter over to etasjer og gi plass til 400 elever.

Kulturhuset blir på ca 2.700 kvadratmeter fordelt over to etasjer.

Kulturhuset skal inneholde bibliotek, vestibyle, øvingsrom, utstilling, klubbrom, storsal, dansesal, kontorer og mye mer.

For å gi plass til det nye prosjektet må et av bolighusene ved Storgata rives.

Også aula- og bassengbygget mot Fjellveien må rives, i tillegg til at man fjerner modulskolen (brakkeriggen) inne i dagens skolegård.

Har du kommentarer eller info om denne saken kan du gi innspill til Vesterålnytt via epost red@vny.no.