Rentene vil neppe øke mer

Den dårlige nyheten er at Norges Bank satte opp renten i dag, mens den gode nyheten er at det neppe blir flere økninger i nær fremtid. Rentenivået vil altså stabilisere seg nå.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache (foto: Norges Bank).

Norges Banks komité for pengepolitikk besluttet på møtet 13. desember å sette styringsrenten opp fra 4,25 til 4,5 prosent.

Slik komiteen nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten trolig holdes på dette nivået en god stund fremover.

– Vi ser at økonomien kjøler seg ned, men prisveksten er fortsatt for høy.

En økning i renten nå reduserer faren for at prisveksten holder seg høy lenge.

Trolig holder vi styringsrenten på 4,5 prosent en god stund fremover, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Prisveksten har vært noe lavere enn ventet, men er fortsatt klart over målet på 2 prosent.

Samtidig har bedriftenes kostnader økt mye de siste årene, og det er utsikter til at lønnsveksten holder seg høy.

Kronen har svekket seg videre. Det vil holde prisveksten oppe fremover selv om prisimpulsene fra utlandet avtar.

Sysselsettingen er høy, og arbeidsledigheten er fortsatt lav.

Renten er trolig nær det nivået som skal til for å få prisveksten ned til målet innen rimelig tid.

Komiteen er opptatt av å balansere risikoen for å stramme til for mye mot risikoen for å stramme til for lite.

Økonomien kjøler seg nå ned, og vi har ennå ikke sett de fulle virkningene av renteøkningene vi har bak oss.

På den annen side er prisveksten høy, og svekkelsen av kronen gjør det mer krevende å få prisveksten ned.

En økning i renten nå vil redusere risikoen for at prisveksten holder seg høy lenge.

Komiteens vurdering er at det trolig vil være behov for å holde renten oppe en god stund fremover for å få prisveksten tilbake til målet innen rimelig tid.

Etter hvert som prisveksten kommer ned og forholdene i økonomien tilsier det, kan vi begynne å sette renten ned igjen.

Sammenliknet med forrige pengepolitiske rapport er prognosen for styringsrenten lite endret den nærmeste tiden, men ligger noe lavere lenger frem.

Prognosen indikerer en styringsrente som blir liggende på 4,5 prosent frem til høsten neste år, før den gradvis avtar.

Det er usikkerhet om den videre utviklingen i norsk økonomi.

Dersom kostnadsveksten holder seg oppe eller kronen blir svakere enn anslått, kan prisveksten holde seg høy lenger enn vi nå ser for oss.

Da er komiteen beredt til å heve renten igjen. Dersom vi får en kraftigere oppbremsing i norsk økonomi eller inflasjonen faller raskere, kan renten bli satt ned tidligere enn vi nå ser for oss.