Justerer eierskap i Kraftlaget

Eierskapet i Vesterålskraft AS ble justert i dag, slik at det nå er det heleide kommunale selskapet Vesterålen Energi AS som disponerer hele aksjeposten til Sortland kommune.

Vesterålskraft AS skal fortsatt være eid av kommunen (arkivfoto:VNY).

Årsaken til denne justeringen er at kommunen må finansiere kjøpet av aksjer fra Bø kommune på 141 millioner kroner.

Dette ble først gjort med et gunstig lån fra Holmøy Maritime, men dette utløper nå ved årsskiftet.

Derfor må Vesterålen Energi AS ta opp et tilsvarende lån i en vanlig bank, med garantipant i VK-aksjene.

Lokalpolitikerne i Sortland samlet seg i dag om en slik løsning, selv om ordlyden i vedtaket var litt debattert.

Kommunen beholder uansett kontrollen i kraftlaget, men dette skjer altså via et eget selskap.

Vesterålen Energi AS tilføres 18,3 millioner i kontantemisjon fra kommunekassen. Beløpet tas av kommunens disposisjonsfond.

Sortland kommunes egeneide aksjer (35 %) i Vesterålskraft AS overføres til Vesterålen Energi AS som et «ting-innskudd».

Alle aksjene i Vesterålen Energi AS settes i pant for å imøtekomme bankens betingelser i det nye lånet.

Forslaget som ble vedtatt ble fremmet av ordfører Grete Ellingsen (H).

Dette ble vedtatt med 19 av kommunestyrets 27 stemmer.

AP, SV, V og Rødt ville ha en litt annen ordlyd, men kom altså i mindretall.

Formålet med å overdra aksjene til Vesterålen Energi AS er å beholde kontroll i Vesterålskraft AS for fremtiden.

Vesterålen Energi AS opptar lån i privat bank på 141 millioner kroner med 2 års avdragsfrihet for innløsning av eksisterende gjeld i selskapet.

Styret i Vesterålen Energi AS utvides. Valg av nytt styre delegeres til formannskapet. Ordfører er valgnemd og legger frem forslag til vedtak.

Formannskapet ber administrasjonen om å legge frem forslag til ny strategi for kommunens eierskap i Vesterålskraft AS.

Dette i lys av den nye sammensetningen med Lofotkraft As og Vesterålen Energi AS som nye aksjonærer i selskapet.

Dessuten endrede rammebetingelser og strukturer i kraftbransjen de seneste år.

Videre de utfordringer, herunder kapitalbehov, som konsernet Vesterålskraft AS har meddelt at det står ovenfor de nærmeste årene.

En ny eierskapsstrategi må også finne en langsiktig løsning utover 2025, for videre drift og finansiering av Vesterålen Energi AS.

Formannskapet skal fungere som styringsgruppe for prosessen med utforming av ny eierskapsstrategi.

Kommunestyret ber videre om en evaluering av prosessen i Sortland Kommune vedrørende Vesterålskraft AS fra og med vedtak i kommunestyresak 047-21 og frem til dags dato.

Evalueringen skal inneholde vurdering av om de avtaler og disposisjoner som er gjort av Sortland kommune og Vesterålen Energi AS er gjort innenfor rammer og fullmakter gitt av kommunestyret.

Som en del av denne evalueringen skal det også gjøres en ny vurdering av habilitet i alle saker mellom Sortland kommune og Holmøy-konsernet fra og med 2021 og frem til dags dato, og videre fremover.

Evalueringen skal gjøres eksternt av et advokatfirma som ikke har hatt Sortland kommune, eller selskap der Sortland Kommune er aksjonær, som oppdragsgiver de siste 5 år. Valg av advokatfirma avgjøres av formannskapet.

En protokolltilførsel fra partiet Rødt lyder som følger:

Det er sterkt beklagelig at 2 tidligere eierkommuner av Vesterålskraft solgte seg ut av regionen og dermed satte Sortland kommune i en svært vanskelig situasjon dersom selskapet fortsatt skulle ha offentlig aksjeflertall i Vesterålen.

Handtering fra Sortland kommunes ledelse i denne situasjonen har vært prega av lite åpenhet og til dels overraskende utspill.

Det har satt det politiske styringssystemet overfor tilnærma uten mulighet til forberedelse og vurdering av alternative løsninger underveis.

Det innebærer også løsninger som har fordra store økonomiske uttellinger for Sortland kommune.

Slik situasjonen er pr desember 2023, er det vanskelig å se andre løsninger enn å samle alle kommunale eierandeler i Vesterålen energi AS for å sikre videre finansiering.