Nye regler om pensjon

Regjeringen foreslår å innføre en såkalt «normert pensjoneringsalder», der aldersgrensen på 67 år blir erstattet med en bevegelig aldersgrense.

Denne vil øke i takt med at forventet levealder øker. Også den nedre aldersgrensen for uttak av alderspensjon skal følge økningen i levealder.

Det betyr at alderen hver og en av oss kan gå av med pensjon, vil endre seg med tiden.

– Hvis ikke vi gjør dette, vil dagens yrkesaktive kunne ta ut alderspensjon for tidlig og få en urimelig lav pensjon.

På sikt vil ikke dette være bærekraftig, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna.

Derfor er regjeringen med i den brede enigheten om at vi må stå litt lenger i jobb etter hvert som vi lever lenger.

– Folk skal ha trygghet for pensjonene sine, både nå og i framtida.

Grepene vi foreslår er nødvendig for å sikre et mer rettferdig pensjonssystem, sier Brenna.

Regjeringen vil derfor nedsette et eget utvalg som skal vurdere problemstillingen og komme med forslag til ulike løsninger for sliterne, inkludert en ordning i folketrygden.

– Vi skal sette oss sammen med partene i arbeidslivet, både arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden, og se på ulike løsninger sammen. Det viktigste er at folk skal ha trygghet inn i alderdommen, uansett helse og yrke, sier Tonje Brenna.