Sortland kan få ny politibase

Ny organisering av Politiet kan åpne muligheter for at Sortland får en stasjon som dekker hele Nordre Nordland, med lokalisering midt mellom Leknes og Narvik. Dette avgjøres neste år.

PolitiSortland

Skal Sortland få en ny politistasjon for Nordre Nordland? Det er et av spørsmålene politimester i Nordland, Tone Vangen, må ta stilling til (fotomontasje). Om det skjer, må man nok se seg om etter nye og større lokaler på Sortland.

Politidistriktene Midtre Hålogaland, Salten og Helgeland er nå midlertidig samkjørt og ledes fra Nordland. Distriktene deles trolig opp fra årsskiftet. Da blir hele Nordland fylke, unntatt Bindal, samlet i Nordland politidistrikt, som skal ledes fra Bodø. Men det blir flere geografiske enheter under dette og en naturlig enhet blir nord for Vestfjorden, altså Nordre Nordland.

Politimester Tone Vangen i nye Nordland politidistrikt møtte fredag Vesterålens ordførere og rådmenn på Sortland, da Regionrådet hadde møte. Hun fortalte her om den nye nærpolitireformen som det nå arbeides med. Organiseringen skal sees på med nye øyne. Dette skal munne ut i et saksframlegg til kommunene innen 1. oktober, med seks ukers frist for kommentarer. Politimesteren vil deretter legge fram sin anbefaling for politidirektoratet 1. desember i år.

Midtre Hålogaland politidistrikt har hatt sin base i Harstad. Svolvær og Narvik har hatt egne politistasjoner, mens Leknes og Sortland har hatt litt mindre kontorer. Et nybygg er nylig tatt i bruk i Svolvær, men dette var planlagt og bygget ut fra de kravene som var tidligere. Det er derfor helt åpent hvor hovedkontoret blir for politiet i Nordre Nordland. Siden Sortland ligger nokså midt i denne regionen, vil sjansene være store for at nettopp Sortland bli basen for denne geografiske enheten.

Et av målene politiet jobber etter er at 90% av innbyggerne skal ha mindre enn 45 minutters kjøretid til nærmeste politistasjon. Fra Sortland når man store deler av Vesterålen på denne tiden, med unntak av nordre del av Andøya og noen steder i Bø. Med et par timers kjøring fra Sortland vil man nå både Narvik og Leknes, og trafikkmessig blir dette gunstig. Svolvær vil nok hevde at man her ligger like godt til, men helt vest i Lofoten er man nok ikke enig. Leknes vil derfor kanskje være det naturlig valg for en politistasjon i Lofoten.

Politiets ledelse skal nå ut på rundtur i fylket og informere alle kommuner om den nye reformen. Alle skal så få sin sin mening, før det blir tatt en endelig avgjørelse på sentralt hold.  Både responstid, synlighet og beredskap var faktorer politimester Vangen la vekt på overfor regionrådet, og ikke minst samarbeid. Det er til syvende og sist politidirektoratet som bestemmer den lokale strukturen.