Nytt sykehjem ved sjøen

Alternativet til å bygge ut Håløygtunet sykehjem, kan være å reise et helt nytt bygg nede ved Sjøgata. Nå vil kommunen tenke seg litt om, og utsetter derfor den planlagte oppussingen.

sjogata-sykehjemmet

Her ved Sortlandsundet, et par steinkast fra omsorgsboligene i Sjøgata, kan det komme et nytt sykehjem med havutsikt. Det blir i såfall som alternativ til Håløygtunet sykehjem.

Sortland trenger nye sykehjemsplasser. I første omgang kanskje 10-12, men på sikt rundt 50 plasser. Dette vil i hovedsak være omsorgsplasser for demente. Planen har til nå vært å starte oppussing og et lite tilbygg ved Håløygtunet sykehjem, for å avhjelpe det akutte behovet. Prisen for dette vil være ca 30 millioner og gi 6 nye plasser.

Entydige råd fra flere konsulenter sier imidlertid at denne planen vil bli dyrere på sikt, enn om man lager et nytt prosjekt som kan gjennomføres i flere deler. Problemet er at Sortland kommune da må stanse opp og begynne forfra med planleggingen.

Da politikerne drøftet denne saken i dag delte formannskapet seg i avstemmingen. Høyre og FrP ville stå fast på den vedtatte planen, som kunne gi oppstart på jobben i januar og dermed 6 nye plasser ved Håløygtunet om ganske kort tid. Dette er den planen som har vært vedtatt tidligere.

Flertallet i formannskapet (5 stemmer fra AP/SV/SP/Rødt) gikk imidlertid inn for en tenkepause. Nå vil man se på flere alternativ, slik rådet er fra konsulentene. Man vil faktisk gå helt tilbake til start og se på både tomtevalg og hvilken byggeløsning som bli best (en eller flere etasjer). Dermed åpnes også muligheten for å bygge nytt på Nortura-tomta, i stedet for å bygge videre oppe ved Håløygtunet.

Konsulentene i Norconsult mener at den mest effektive løsningen driftsmessig er et sykehjem i flere etasjer, med heis slik man har i Sjøgata. Et bygg på bare en etasje, spredt ut over en stor tomt, slik det har vært vist som en mulighet for Håløygtunet, vil være litt mer urasjonell i daglig drift. En slik løsning var ventet å koste 250 millioner for omkring 50 plasser.

Formannskapet vedtok altså at det planlagte byggearbeidet med utvidelse av Håløygtunet med 6 plasser ikke igangsettes nå. Det skal vurderes nye tomter som alternativ til Håløygtunet. Det tas kontakt med aktuelle grunneiere for kjøp av grunn. Formannskapet ber rådmannen sette i gang arbeidet med et skisseprosjekt. Dette skal se på en helhetlig og langsiktig utvikling av Håløygtunet sykehjem for å etablere 52 nye demensplasser i en trinnvis utbygging. Skisseprosjektet skal peke på hvor første utbyggingstrinn skal være. Arbeidet med detaljprosjektering av første byggetrinn skal igangsettes så snart skisse prosjektet er vedtatt.

Dermed er det helt åpent hva konklusjonen vil bli. Nå kan det bli at man lander ved sjøkanten og bygger i 3 etasjer, eller at man holder fast ved Håløygtunet og bygger i flere etapper. Saken skal vurderes og legges frem for ny politisk behandling i 2017.

Under drøftingene i formannskapet kom det selvsagt frem en politiske kommentarer. Beate Bøe Nilsen (H) sa at hun både var sjokkert og overrasket over vendingen i saken, som jo var et tema i forrige valgkamp. Da ble Høyre kritisert for å legge ned sykehjemplasser. Nå forkaster man et konkret anbud, som er klart til oppstart, og vil starte planleggingen helt på nytt.

Fra APs Sigurd Jacobsen ble det hevdet at man nå må rydde opp i saken, etter at Høyre la ned plassene. -Vi kan ikke stikke hodet i sanden når det kommer tydelige råd fra konsulentene, sa Jacobsen. SVs Oddmund Enoksen gav sin støtte til dette og påpekte at kostnaden på rehabiliteringen ved Håløygtunet jo ble langt større enn ventet. -Vi kan ikke bare seile videre her. Vi må velge den løsningen som gir best resultat, både kvalitetsmessig og økonomisk, sa Enoksen.