Ny runde for havneplan

I flere år har Sortland ønsket en ny havn, utenfor sentrum. Flere runder med debatt har endt tilbake til start. Nå forsøker man igjen og har også startet forhandlinger med reindriften.

Bildet viser antydet område for en ny havn på Skjåneset ved Kringelen (foto: VNY).

Det er konsulentene hos Hinnstein AS som nettopp har sendt over oppdatert plan for en ny havn ved innløpet til Hognfjorden.

Skissen er sendt til kommunen og Sortland havn KF, og blir startskuddet for den nye runden med drøftinger.

Her fremgår det også at alle tanker om en havn på Selnes er lagt bort.

Nå er det kun Skjåneset på Kringelen som er aktuell.

Forholdene her ligger svært godt til rette for dypvannskai, med 20 meter dybde for skip inntil 170 meters lengde.

Skissen viser et område på 400 dekar og det er syv ganger større enn dagens havn på Sortland.

I forhold til tidligere utkast, så har man nå kun tatt utgangspunkt i eiendommen til Randi og Arne Lothar Kringelen.

Ekteparet har tidligere overfor Vesterålnytt sagt seg villig til å selge deler av sin sin eiendom til en slik havn.

Randi og Arne Lothar Kringelen er positiv ny havn på Skjåneset (arkivfoto: VNY).

Hos naboene og reindriften har planene derimot møtt mer avdempet eller negativ holdning.

Nettopp reindriften sitter på en nøkkel til planene, ettersom en «innsigelse» fra Sametinget kan stoppe hele prosjektet.

Forhandlinger er så smått begynt, men man venter på en «reindriftsfaglig konsekvensutredning«.

Kommunen har gitt oppdraget til Norconsult Norge AS, med en prisantydning på 100 – 300.000 kroner.

Reindriften godtar imidlertid ikke dette og mener «deres egen» konsulent må brukes og henviser til «Protect Sapmi».

Stiftelsen Protect Sápmi er dannet av Norske Reindriftssamers Landsforbund og ledes av Ristin Rávná Johnsdatter Eira.

Det ligger derfor an til at det vil komme to ulike utredninger om konsekvenser for reindriften om ny havn bygges.

Når disse dokumentene foreligger kan det startes reelle forhandlinger mellom kommunen og reineierne.

Oppdatert plan for mulig havn på Skjåneset er lagt frem (foto: Hinnstein).

Reineier Arild Pettersen Inga sa nylig under et åpent møte om havneplanen at dette kan sammenliknes med Fosen-saken.

Kanstadfjord og Vestre Hinnøy reinbeitedistrikt er påvirket av flere tiltak den senere tid, som gir redusert beite.

Avbøtende tiltak må på plass før reindriften vil godta en ny havn, og her er det både penger og nytt beiteland som trenges.

Reindriften har nylig levert en protest mot Holmøys plan om oppdrett av laks ved Kinnholmen ytterst i Godfjorden.

Også dette mener man vil gå ut over tilgjengelig areal, da reinen vil sky området.

– Nytt havneavsnitt i Sortland vil ta mye arealer av vinterbeitelandet, sier Arild Inga.

– Det vil gi store negative konsekvenser for reindrifta.

Det jobbes med denne saken og reinbeitedistriktet har sagt at de er villig til å forhandle om dette, påpeker Inga.

Reindriften vil kreve kompensasjon i kroner og nytt beiteareal (arkivfoto VNY).

Som kjent ble det nylig inngått en avtale på Fosen der en del av reineierne får 7 millioner kroner årlig i 25 år som kompensasjon.

Dessuten skal det fremskaffes en del «nytt beiteareal», uten at dette er helt avklart.

Hvilke beløp og avbøtende tiltak som vil bli krevd for Kringelen, er foreløpig ganske uvisst.

Grunneier Arne Lothar Kringelen eier hele den aktuelle eiendommen, som tidligere ble drevet som småbruk.

Han mener innmarka her aldri har vært reinbeite.

En rettslig prøving av dette endte imidlertid med dom der reineierne vant frem og hele Hinnøya ble erklært som beiteområde.

Vesterålen tingrett gav grunneierne medhold, mens Hålogaland lagmannsrett overprøvde dette og gav reineierne medhold.

Kommunen var ikke part i saken og de private grunneierne fikk ikke gehør i ankeutvalget til å fremme saken for Høyesterett.

Dersom kommunen og Sametinget ikke blir enige om havneplanen, kan saken gå videre til prøving i flere høyere instanser.

Første stopp er statsforvalteren og deretter Kommunaldepartementet.

I ytterste konsekvens kan saken bli prøvd rettslig, dersom Sametinget ikke trekker en eventuell innsigelse.

Dette håper partene å unngå, og alle vil nok derfor strekke seg langt for å komme frem til en minnelig avtale.

PS: Har du kommentarer eller innspill til Vesterålnytt her, så send gjerne epost til oss; red@vny.no.