Full seier til grunneierne

Vesterålen tingrett har avsagt dom i saken om mulig reinbeite på Strand og Kringelen. Grunneierne har vunnet saken fullt ut og fått rettens medhold i at det ikke er beiterett på innmarka her.

Det foreligger ikke rettslig belegg for å kreve beiterett for rein mellom husene på Strand, slår Vesterålen tingrett fast i sin ferske dom (arkivfoto).

-Kanstadfjord og Vestre Hinnøy reinbeitedistrikt har ikke rett til reinbeite på saksøkernes eiendommer under gnr 1 og 32 i Sortland kommune, lyder den entydige dommen fra Vesterålen tingrett.

Striden om beiterett for rein på Strand i Sortland har pågått i flere år og har hatt store konsekvenser for grunneierne. Sortland kommune har også godtatt reindriftas syn i arealplanen, uten at dette har hatt rettslig grunnlag.

For å få en endelig avgjørelse på denne tvisten, har 6 store grunneiere gått til sak mot Kanstadfjord og Vestre Hinnøy reinbeitedistrikt. De seks er Karstein Evensen, Knut Harald Rydning, Hans Olav Hauge, Arnulf Jensen, Arne Lothar Kringelen og Oddmund Enoksen.

Sistnevnte er også advokat og har ført saken på vegne av seg selv og de andre gårdeierne på Strand og Kringelen. Retten har gitt Enoksen fullt medhold i hans argumenter.

Dommen er også ganske skarp i sin vurdering av saksbehandlingen i Sortland kommune, hos Fylkesmannen i Nordland og i Kommunaldepartementet. Disse tre instansene har gitt reindrifta fullt medhold i deres syn.

-Grunnlaget og begrunnelsen for forvaltningens vurdering fremgår ikke av de fremlagte dokumentene, og retten kan ikke se at forvaltningen har vurdert den faktiske bruken slik som retten nå har grunnlag til å gjøre.

Derimot synes det som at forvaltningen uprøvd har lagt til grunn kartene som er utarbeidet av reinbeitedistriktene, skriver dommerfullmektig Tora Ellingsen i Vesterålen tingrett.

Tvisteområdets beskjedne areal, beskaffenhet og at deler av utmarken på Strand ble brukt til husdyrbeite, sannsynliggjør etter rettens oppfatning ikke at det har vært historisk bruk i området som reinbeitedistriktet påstår.

Videre mener retten at parts- og vitneforklaringer underbygger at reinbeitedistriktet ikke har hatt sitt beite i tvisteområdet, men nord og øst for dette, i alle fall til 2007.

Tingretten skriver at endringen av Ingas reindrift i 2007 ledet til en viss bruk av tvisteområdet. Retten mener imidlertid at det ikke er sannsynliggjort at Strand-siden benyttes som beite, men at Arild Inga derimot ved enkelte anledninger har benyttet området til å forflytte reinen.

Bruken tilfredsstiller imidlertid ikke kravene til intensitet, kontinuitet og varighet som kreves for rettserverv etter «alders tids bruk», fastslår dommen fra tingretten.

Saksøkerne har dermed vunnet saken fullt ut og blir dermed også tilkjent saksomkostninger. Dette beløper seg til 207.000 kroner.

Advokat Knut Hurum representerer Kanstadfjord-Vestre Hinnøy reinbeitedistrikt og han sier til Bladet Vesterålen at hans klienten er overrasket over rettens vurdering og vil anke.

– De kommer til å anke saken. Vi er ganske sterkt uenig i rettens rettslige vurderinger og bevisvurderinger, sier Knut Hurum. Dermed blir det opp til Hålogaland lagmannsrett i Tromsø å vurdere saken en gang til.

Dersom partene heller ikke da godtar avgjørelsen, kan man prøve å få saken inn for Høyesterett. Det er bare helt spesielle saker som kan føres for Høyesterett og det er usikkert om denne vil kunne bli tatt opp der.

Advokat Hurum sier dommen ikke er i samsvar med Høyesteretts retningslinjer for å vurdere denne typen saker. Bevisvurderinga er også ensidig og mangelfull, mener han ifølge BLV.NO.