Reinbeite til sjøen

En fersk dom fra Hålogaland lagmannsrett slår fast at reindrifta har beiterett på hele Hinnøya, helt ned til fjæresteinene. Det inkluderer også Strand og store deler av Sortland kommune.

Beiteretten for reindrifta går helt ned til fjæresteinene på Strand (arkivfoto).

Bakgrunn for dommen i lagmannsretten er at 6 grunneiere på Strand og Kringelen i Sortland, gikk til sak i fjor for å få erklært sine eiendommer fri for reinbeite.

Like før nyttår vant de frem i Vesterålen tingrett, men nå har de altså tapt saken i lagmannsretten.

Dommen som nå er blitt offentlig, går imidlertid overraskende langt og dommerne er svært entydig i sin vurdering.

Lagmannsretten sier at «ervervet av beiterett etter alders tids bruk gjelder til en yttergrense, som i foreliggende sak er havet».

Retten går ikke inn på konkret vurdering av de ulike eiendommene på Strand, men ser på hele Hinnøya samlet.

Retten fant heller ingen grunn til befaring i området og hele saken ble ført i Tromsø, med en rekke vitner.

Grunneiernes motpart i saken var Kanstadfjord Vestre Hinnøy reinbeitedistrikt. Sistnevnte vant frem på nesten alle punkt.

Lagmannsretten påpeker at det har vært reindrift på Hinnøya siden 1700-tallet, som trolig også omfattet Strand og Kringelen.

Beitebruken har variert noe og enkelte perioder har det ikke vært rein på Hinnøya, som i årene fra 1830 til 1860.

Slike variasjoner kan komme av flere ulike forhold og blir ikke tillagt vekt i denne sammenheng.

Dermed har reindriften opparbeidet seg rettigheter for beite på hele øya, etter prinsippet om «alders tids bruk».

På Strand og Kringelen var det også en pause i reindriften fra 1938 til slutten av 1980-tallet, men det mener retten er uten betydning.

Reinbeitedistriktet og Sametinget vil dermed nå kunne hevde beiterett både i Sortland, Lødingen og Harstad kommuner på Hinnøya.

Om dommen blir stående, kan det bety at nye utbyggingsplaner – som en ny stor havn på Kringelen – vil måtte skrinlegges.

Der er det nå fastslått beiterett og dermed vil Sametinget og Reinbeitedistriktet kunne fremme innsigelse mot prosjektet.

Omkring 650 rein har beite på Vestre Hinnøya ifølge dommen (illustrasjonsfoto).

Dommen kan ankes til Høyesterett, men det vil påføre de 6 private grunneierne en stor økonomisk risiko.

En slik anke vil trolig koste et millionbeløp.

Allerede nå er de seks pålagt å betale 885.000 kroner for utgifter som motparten har hatt i forbindelse med saken i de to første rettsrundene.

Regninga skal deles på Oddmund Enoksen, Arne Lothar Kringelen, Karstein Akim Evensen, Adrian Johan Øvergård, Arnulf Egil Jensen og Hans Olav Hauge.

Kanstadfjord-Vestre Hinnøy reinbeitedistrikt hadde egentlig krevd 260.000 kroner mer, men dette ble kuttet ned av lagmannsretten.

Fristen for å anke saken til Høyesterett er satt til 16. september.

Om dommen ikke ankes, blir den rettskraftig. Det kan få store konsekvenser for fremtidig byggevirksomhet på Hinnøya.

  • Reinbeitedistriktet på Hinnøya består av fire siida-andeler som geografisk er oppdelt i tre områder; Kanstadfjord, Vestre Hinnøy og Raftsund.
  • Saksøkernes eiendommer ligger innenfor Vestre Hinnøy-området. Flokken i Vestre Hinnøy har vært eid av Arild Inga siden han overtok en siidaandel fra onkelen Marius Kvalsvik i 1982.
  • Reindriften drives på tvers av grensene mellom Lødingen, Hadsel, Sortland, Kvæfjord, Tjeldsund, Vågan og Andøya.
  • Reinbeitedistriktet er et helårsdistrikt hvor reinen finner beite i alle av reindriftens åtte årstidsbeiter.
  • Distriktet har et fastsatt øvre reintall på 1550 og et landområde på ca. 1553 km2.
  • Reintallet er fordelt på tre adskilte flokker lokalisert til Kanstadfjord, Raftsundet og Vestre Hinnøy.
  • Reinantallet for Vestre Hinnøy er i dag 600-700 rein, men tallet varierer fra år til år.