Leier for millioner

Av mangel på egne sykehjemsplasser «leier» Sortland kommune rom ved sykehuset på Stokmarknes. I fjor ble regningen for dette på nær 2,5 millioner, da døgnprisen er 4.500 kroner.

Nordlandssykehuset på Stokmarknes fungerer som «sykehotell» for nabokommunene, som ikke har sykehjem å tilby sine egne ferdigbehandlede pasienter (arkivfoto).

Driftsutvalget i Sortland møtes torsdag, og en av sakene som da kommer opp er en orientering fra helsesjef Sture Jacobsen. Han vil da legge frem ferske tall for status på «overliggere», altså pasienter fra Sortland som kommunen ikke kunne ta imot i 2017. Når disse er ferdig behandlet ved sykehuset, skal man tilbake til sin hjemkommune og over i en sykehjemsplass.

Ferske tall viser at Sortland måtte dekke inn hele 553 liggedøgn ved sykehus i fjor. Dette gjelder spesielt Stokmarknes, men inkluderer også andre sykehus som har hatt pasienter fra Sortland, som UNN i Tromsø. Året før var det bare 157 døgn. Når døgnprisen ved sykehuset ligger på 4.500 kroner, så ble trolig regningen for Sortland kommune nær 2,5 millioner i fjor.

Nabokommunene har langt lavere tall. Hadsel hadde «bare» 160 overligger-døgn i 2017, mens Andøy hadde 72. Øksnes hadde 32 døgn og Bø 37. Alle disse måtte dekkes inn med en kostnad på 4.500 kroner, som er «romprisen» sykehusene må ha for å dekke sine egne utgifter.

Dette er selvsagt en uheldig kostnad for de enkelte kommuner, men det er også en svært uheldig praksis som rammer driften ved sykehusene. Ferdig behandlede pasienter opptar senger som kunne vært brukt til nye behandlinger. Flere avdelinger har hatt pasienter på korridorene, ettersom alle rom har vært fullt belagt. Enkelte eldre pasienter har ligget i flere måneder ekstra, i påvente av sykehjemsplass i egen hjemkommune.

Tallene viser altså at Sortland er i en særdeles uheldig situasjon, og skiller seg ut som en «versting» i Nord-Norge. Det var særlig i oktober, november og desember at dette forverret seg. Både helsesjef, rådmann og politikere er klar over situasjonen. Saken har vært drøftet i politiske fora flere ganger, men man har ikke kommet særlig videre. Som en akutt og midlertidig løsning pusser nå kommunen opp de nedlagte plassene ved Håløygtunet, i den eldre fløya. Her skal man kunne får inn 7 pasienter og disse plassene skal være klare i løpet av våren.

Behovet er imidlertid langt større. Sortland har da også vedtatt å bygge et nytt sykehjem, men dette vil neppe være klart til å ta imot pasienter før i 2021. Nybygget vil plasseres like sør for Lamarktunet. Planleggingen pågår nå for fullt, men uansett vil det ta tid før bygget står klart.

Også i Andøy skal det bygges nytt sykehjem og i Hadsel er det hektisk tautrekking for hvordan man skal løse utfordringene fremover. Mens Andøy har vedtatt å bygge nytt på Åse, blir trolig Ekren sykehjem i Hadsel lagt ned. Hadsel skal snart vedta en ny helseplan og vil da trolig samle seg om et felles sykehjem for hele kommunen. Dette er imidlertid ikke avgjort ennå og saken kommer opp i kommunestyret i løpet av året.

Sortlands nye sykehjem skal bygges ut i to trinn. Første del vil gi 30 plasser, mens man med full utbygging trolig lander på 52 plasser totalt. Dette skal være nok til å dekke behovet for Sortlands syke og demente i alle fall for nærmeste fremtid. Kostnaden for full utbygging er ikke klar, men vil kanskje lande omkring 150 millioner kroner. Mer enn halve beløpet blir tilskudd fra Staten, så her blir belastningen på kommunekassen trolig ca 60 millioner.