Kringelen massetak kan videreføres

Forslag til ny arealplan for Sortland legges frem på fredag. Da skal planleggerne gi sin versjon, som så skal ut til vurdering. Et av punktene er massetaket på Kringelen, der man ikke finner grunn til å gjøre noen endringer.

Kringelen

Arealplanlegger Rune Kvannli tror det fortsatt kan bli massetak på Kringelen, men dette skal nå avklares nærmere når arealplanen legges frem på fredag (fotomontasje).

-Vi har fått et innspill om videre drift av masseuttaket på Kringelen, og ser ingen grunn til å endre dette. Vårt forslag er derfor at den nye planen skal slå fast dette, men det må uansett lages en egen reguleringsplan for området. En driftsplan for massetaket må også på plass. Om det så skal bli boliger i fremtiden her, må det avklares som et ledd i reguleringen og som et punkt i etterbruk og avslutning for massetaket. Dette sier arealplanlegger Rune Kvannli i Sortland kommune til Vesterålnytt.

Kringelen var et stridsspørsmål da Byplanen ble drøftet og måtte trekkes ut for å unngå for mange innsigelser. En innsigelse kom fra Nordland fylke og en fra reindriftsnæringa. Noen av naboene protesterte også. -Vi har ikke tatt noe standpunkt i disse forholdene, da det nok tilligger politikerne. Vi som planleggere har sett på dagens bruk, innspill om videre bruk og hvordan de enkelte områdene kan stå i en sammenheng. Når planen nå straks legges frem og kommer til behandling, så vil det vel garantert bli endringer, mener Kvannli.

Det kom 74 innspill til arealplanen før fristen gikk ut og det har tatt vel et år å gå igjennom disse. Akkurat nå legges siste finpussen på dokumentet, som skal presenteres for formannskapet i et eget møte på førstkommende fredag. -Planen omfatter hele Sortland kommune, bortsett fra det som allerede inngår i Byplanen. Det er dermed en svært omfattende plan, som nok mange vil ha sterke meninger om, på sine egne interessefelt. Fremdriften er videre at forslaget skal behandles formelt i formannskapet den 12. mai, før det så legges ut til offentlig ettersyn. Da kan alle komme med sine konkrete tilbakemeldinger, sier arealplanlegger Rune Kvannli. Kanskje blir planen så vedtatt utpå høsten.

Massetaket på Kringelen er bare en av sakene som nok vil vekke debatt. Forslaget om ny havn nord på Ånstad, er en annen sak som har gitt en del reaksjoner. Flere områder på Strand ble også tatt ut av Byplanen, med begrunnelse at de skapte mye konflikt. Av innspillene som kom til arealplanen var 24 konkret på ønsker om nye boligfelt, mens 21 var om fritidsboliger og hytter. Det har vært folkemøter i alle kretsene og det blir nok flere slike møter fremover.

Nylig var det åpent møte på Sortland der næringslivet var spesielt invitert, men her kom det ikke frem så mye nytt. Knut Roald Holmøy påpekte at det kanskje var lurt å samle all ny havneaktivitet på Holmen, i stedet for å komme med en 3. havn på Ånstad. Det fikk han støtte i fra landbrukshold. Under dette møtet kom det også frem at planleggerne har lagt seg på prinsippet om å verne dyrket mark, men se litt friere på det som benevnes «dyrkbar mark» (altså ikke er oppdyrket). Landbruket vil dermed naturlig nok være svært interessert i å påvirke den nye planen, før den blir endelig vedtatt.