Kjempestort i Kjempenhøy

Boligprosjektet på Kjempenhøy i Sortland har endret form. Nå blir det hele 100 leiligheter og 7 etasjers høyde, dersom det blir godkjent. Største høyde blir ut mot sjøen.

4 nye boligblokker vil komme på Kjempenhøy, slik skissen her viser i mørk blå farge. Den største vil ha skrått tak, opp fra 5 til 7 etasjer ut mot Sortlandsundet. Til sammen blir det da 100 nye leiligheter, om planene blir godkjent av kommunen. Grønt bygg på skissen er Kiwi.

Utbyggingen på Kjempenhøy har vært drøftet flere ganger i kommunen og det er gjort positive vedtak for et prosjekt med 60-70 leiligheter i 4 blokker opp til 5 etasjer. Nå presenterer utbygger helt nye planer for Sortland kommune, der man har økt antall leiligheter til 100. Den største blokka får dessuten 7 etasjers høyde. Frontveggen mot Sortlandsundet vil dermed rage 25-30 meter over vannspeilet. Dette bygget kommer sør for Sjøgata omsorgsboliger og vil gi skygge store deler av året for de lavere etasjene der.

Det er arkitektfirma NSW (Narud Stokke Wiig) som har sendt inn planbeskrivelsen. Man har endret de opprinnelige planene på flere punkt, slik at man nå vil trenge mindre fylling i sundet. De første skissene tilsa to bygg ute på egne fyllinger, mens det nå bare vil bli ett som stikker langt ut. Dette vil derimot bli langt mer kompakt enn de tidligere forslagene.

Utfyllingen på tomta er allerede godt i gang og det er Bulldozer Maskinlag som nå frakter store steinmasser hit. Grunnen må ligge en tid for stabilisering, før bygging kan starte, og dermed er det tid til å få på plass godkjente planer og tillatelser fra kommunen.

Havnepromenaden vil ikke gå langs sjøkanten, men bli trukket inn mellom byggene. Utbygger mener dette likevel oppfyller intensjonen med havnepromenaden og man lover dessuten fri ferdsel til strandlinje og småbåthavn som inngår i prosjektet. Arkitektene mener man også oppfyller et av målene i byplanen, som var fortetting i strandsonen, med den løsningen man nå legger frem.

Utbyggingen av «Kjempenhøy 9» vil skje i regi av Steinsvik Hus as. Området ligger nedenfor Kiwi og rett sør for Sjøgata omsorgsboliger. Her har man 8 mål tomt og medregnet trafikkareal er det ca 12 mål som det må lages planer for. 100 nye leiligheter må også ha 100 nye parkeringsplasser, og dette vil man oppfylle ved innendørs plasser i noen av byggene. Noen parkeringsplasser blir også utendørs, i tillegg til et felles lekeområde mellom de bakre blokkene.

Slik var skissen fra September Arkitekter som ble lagt frem i den forrige runden for Kjempenhøy. Da så man for seg 60-70 leiligheter.

Et nytt ord er nå tatt i bruk av arkitektene for å «pynte» på forslaget sitt. Det heter ikke lenger «boligblokker», men «boliglameller». Man vil altså bygge 4 lameller, mens det tidligere var foreslått 3 blokker. Utbygger sier selv at konsekvens av forslaget vil være fortetting, høyere utnyttelse, høyere byggehøyde, samt økt trafikk i forbindelse med ny bebyggelse. I forhold til omkringliggende bebyggelse vil nytt prosjekt innebære noe reduserte sol- og utsiktsforhold, samt økt trafikk. Kommunen har i notat til endringsplanene uttalt at konsekvensene av redusert sol og utsikt ikke vil være større enn forventet når et sentrumsområde fortettes.

Så langt har ikke dette prosjektet møtt særlig motstand. Fra Elkjøp/Rema-senteret er det selskapet Ferra Utvikling as som har sagt sin mening. Der stiller man spørsmål om strandpromenaden og tilgjengelighet mot sjøen. Ferra etterlyser klare linjer fra Sortland kommune. Slik byggeprosjektene i dette området nå er utformet og presentert, faller det ikke naturlig for folk å bevege seg mellom boligene og sjøen i dette området. Gaten «Kjempenhøy» bør forlenges ned til sjøen og det må legges føringer for hvordan strandpromenaden skal være.

Planforslaget fra NSW og Steinsvik legges nå frem for naboer og kommunen, slik at dette kommer til formell behandling. Dette er et privat forslag til reguleringsplan for området, etter at det ble vedtatt en reguleringsplan i 2013 og Byplanen to år senere la litt andre føringer. Arbeidet med reguleringsplanen nå utføres av Narud Stokke Wiig AS Sivilarkitekter, på vegne av Steinsvik Hus AS og eierselskapet Kjempenhøy Boliger AS.