Nordland sier tja til olje

Flertallet i Nordland fylkesting ønsker en konsekvensutredning av oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. 13 stemte mot og det var representantene fra Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Rødt, SV og Venstre. Forslaget til uttalelse som ble vedtatt ble fremmet av Beate Bøe Nilsen (H), Sortland. Dette lyder slik:

Det internasjonale energibyrået (IEA) fastslår at verden trenger mer olje og gass. Norsk olje og gass har en viktig fremtid i den globale energimiksen. I Norge produseres det med mindre fotavtrykk på miljøet enn mange andre steder. Norge er anerkjent for å være en stabil og pålitelig leverandør av gass.

Investeringsnivået i olje- og gassnæringen må økes. Fornybar energi vil vokse kraftig fram mot 2040, men de største investeringene vil komme i fossile energikilder. Etterspørselen etter olje og gass vokser. Særlig vil gassetterspørselen vokse kraftig frem mot 2040. Samtidig synker produksjonen på eksisterende felt år for år. Derfor må det investeres og letes mer. Vi må fylle på med nye felt for å møte etterspørselen.

Naturressursene i nord er en nøkkel for å bidra til det grønne skiftet gjennom bærekraftig bruk, strenge miljøkrav og ny teknologiutvikling – som bidrar til klimaregnskapet. Et ja til ny utvikling og positivitet, vil utløse behov og lønnsomhet for oppbygging av ny infrastruktur innenfor bla vei, havn, transport, energi og kompetanse som vil styrke både bosetting og de øvrige eksisterende næringer i nord.

Vi er fortsatt avhengig av inntektene fra oljebransjen. Selv i et dårlig oljeår som i år med lave oljepriser, bidro petroleumsinntektene med 233 milliarder kroner på statsbudsjettet. Det utgjør nesten like mye som AS Norge drar inn på inntektsskatten. Forutsetningene for økt verdiskaping ligger i kunnskap. Derfor er det viktig med kunnskap om petroleumsvirksomhet, også av miljømessige hensyn.

Innhenting av kunnskap gjennom en konsekvensutredning av Nordland VI og VII samt Troms VII vil gi oss svar på om det er mulig, og om det er ønskelig, å åpne hele eller deler av det aktuelle området for petroleumsvirksomhet. Vi må også finne ut hvilke områder som skal være forbeholdt fiskeri og havbruk alene.