Haster med sykehjem

Sortland har akutt mangel på sykehjemsplasser, særlig for demente. Fortsatt har man ikke bestemt løpet videre, men en ny prosjektleder er nå ansatt for å jobbe kun med denne saken.

Skal det rives og bygges nytt sykehjem ved Håløygtunet, eller kan man pusse opp de gamle husene for nye midlertidige plasser? Dette spørsmålet må Sortlands politikere snart ta stilling til (arkivfoto).

Situasjonen i midten av juni måned er at det på 18 korttidsplasser i «Kårstua» ligger 12 pasienter som har fått vedtak om langtidsplass. Ytterligere 2 personer vil sannsynligvis få tilbud om langtidsplass snarlig. Sortland hadde også 2 pasienter som var utskrivningsklare, men fortsatt lå på sykehuset. Videre er 2 avlastningsplasser brukt, slik at det kun er en halv plass til avlastning.

Slik er situasjonsrapporten fra helsesjef Sture Jacobsen til Sortlands politikere når de møtes på torsdag. Igjen kommer det altså opp tall som vil bidra til å sette fokus på et felt som har gitt helse og omsorg mye hodebry i det siste. Sortland har akutt behov for flere plasser på sykehjem for sine demente innbyggere. Man mangler nå mer enn 16 langtidsplasser.

-Dette medfører at pårørende opplever en urimelig stor belastning. Status er altså slik at de 6 nye plassene ikke har gitt tilstrekkelig kapasitet i forhold til nåværende behov. Men, som det er beskrevet i mange sammenhenger tidligere, vil det alltid være svingninger i forholdet mellom kapasitet og behov. Uansett ville situasjonen vært verre nå uten de nye plassene, sier Sture Jacobsen.

Sortland kommune har over lang tid arbeidet med å få på plass 6 nye institusjonsplasser for personer med demens som erstatning for de 7 plassene som ble nedlagt i 2015. I fjor vedtok formannskapet å stoppe det planlagte byggearbeidet på grunn av at dette ville kollidere med et større nytt prosjekt.

I tillegg hadde denne mindre utbyggingen blitt uforholdsmessig dyr. I stedet han man nå tatt i bruk «Avlastningsboligen» fra siste uka i mai og denne er nå i full drift. I forbindelse med at disse 6 plassene ble tatt i bruk ble samtidig 2 midlertidige plasser ved Lamarktunet avviklet. Altså har Sortland kommune bare hatt en netto økning med 4 plasser for personer med demens hittil i år.

-Nå er det imidlertid tilsatt prosjektleder som begynner i løpet av sommeren. Da vil denne saken bli prioritert og arbeidet kommer til å bli utført så raskt som mulig. Det er allerede foretatt en vurdering av aktuelle tomter for nybygg. Denne vurderingen må gjennomgås på nytt av kommunen, forteller helsesjef Jacobsen.

Lokalene som ble fraflyttet i forbindelse med at «gammelfløya» ved Håløygtunet ble lagt ned, står fortsatt tomme. Disse lokalene holder en lav bygningsmessig standard, der det er små rom og deling av bad og toalett på flere rom. Standarden er imidlertid ikke dårligere nå enn den var ved utflytting, sier helsesjefen, og antyder at man lett kan bygge om og pusset opp dette bygget for midlertidige plasser.

-Ved igangsetting av midlertidige tiltak på har det vist seg at det er stadig vanskeligere å skaffe nok kvalifisert personell. Også på generell basis er Nord-Norge kommet inn i en vanskelig rekrutteringssituasjon, særlig når det gjelder sykepleiere. Dette vil påvirke oppstart at nye tiltak, særlig om de skal komme opp å gå på kort varsel, sier Sture Jacobsen.

Han har dermed ikke noen gladmelding til politikerne i morgen, om at alle problem er løst. Utfordringene er minst like store på dette feltet som de var for et år siden, og det haster stadig mer med å komme videre i saken og finne langsiktige løsninger.