Foreslår nytt kryss

Krøll med avkjøringer langs Vesterålsgata kan gi et helt nytt kryss rett nord for Byggmakker. Arbeidet med detaljerte planer skal nå starte og minst ett bolighus står i faresonen her.

Midt på bildet er det to bolighus, et gult og et blått. Det ene av disse, trolig det blå, kan måtte ofres for å gi ny veg til Byggmakker og naboeiendommene på Strandskog (arkivbilde).

Allerede før planarbeidet er startet, antydes det at de to bolighusene må vike for «utviklingen» på Sortland. -Boligarealet nord i planområdet antas å kunne bli endret til næring. Her vil det da kunne være snakk om avvikling av to boenheter, noe som i sammenheng med resten av boligpotensialet i Sortland umiddelbart bør kunne anses som marginalt.

Dette skriver Brynjulv Øverby, som er fagleder i kommunalteknikk i Sortland kommune. Han leder nå arbeidet med en reguleringsplan for Strandskog næringsområde, som skal utfylle den planen som ble vedtatt forut for utbyggingen på Strandskogjordet.

Coop sitt nybygg for Extra-butikker er klart til bruk om kort tid. Da skulle egentlig også vegkrysset mellom Vesterålsgata og Steirovegen være klart.

Slik blir det ikke. Dette krysset vil stå uferdig i lang tid, på midlertidig dispensasjon. Det samme vil skje for avkjøringene til Biltrend, Eik Maskin. Jacobsen Engros, Vesterålen Caravan og Byggmakker. Hele vegprosjektet er utsatt inntil videre.

Sortland utlyser nå en minikonkurranse der 5 plan-/arkitektfirma er med og kan gi tilbud. Ett av disse vil så bli valgt ut til å lage en ny plan for avkjøringene på Strandskog, samt tomtene på sjøsiden av Vesterålsgata. Anbudet vil ikke komme opp i formannskapet før i september.

Det er 18 små og store eiendommer som berøres av den nye planen, og 7-8 bedrifter. De to husene det er snakk om eies av Sortland Boligstiftelse AS.

Hvem som skal betale for planen og senere det ferdige resultatet, er ennå ikke avklart. Planen startes opp av Sortland kommune, som har bevilget et mindre beløp til dette.

Etter flere møter mellom grunneierne, bedriftene, Sortland kommune og Statens Vegvesen, er man nå kommet så langt at en skisse ligger på bordet. Det betyr nytt vegkryss sør for Biltrend og nord for Byggmakker, mens alle avkjørsler mellom disse blir stengt.

Dette betyr også at man helt ser bort fra tanken om å lose all trafikk inn til næringsområdet via krysset til Sørhamna boligbrygge. Her blir det neppe noen endringer fra dagens situasjon.

-Avgrensningen omfatter alle aktuelle forhold for Strandskog, herunder tilstrekkelig areal for avslutning mot sjø. En er usikker på hva som er hensiktsmessig med hensyn til FV82, altså Vesterålsgata, skriver fagleder Øverby. Det betyr at man ennå ikke helt har bestemt hvilken løsning som blir valgt til slutt.