Formell feil i saken

Advokat og politiker Oddmund Enoksen (SV) påpeker i et innlegg at det er en formell feil i saken om masseuttak på Kringelen. Sametinget kan ikke stanse dette direkte selv.

Oddmund Enoksen (SV) er politiker, men også advokat av yrke. På bildet står han foran til høyre, under en tidligere befaling for politikerne hos AMK Eiendom AS, i det omtalte steinbruddet på Kringelhøgda.

Oddmund Enoksen har tidligere vært skeptisk til at Sametinget skal blokkere videre drift av masseuttaket på Kringelen. Saken skal opp til ny behandling i Sortland formannskap på førstkommende torsdag. Nå kommer han med et utspill før møtet, der han påpeker en klar feil i saksbehandlingen.

Enoksen mener at Sametinget ikke selv direkte kan stanse en slik sak. Det er det bare Fylkesmannen som kan gjøre. Sametinget må derfor sende sin innsigelse via Fylkesmannen i Nordland, for å stanse masseuttaket på Kringelen, men det har man ikke gjort. Sametinget har sendt brevet direkte til Sortland kommune.

Dette kan bety at saken må utsettes igjen. Om Enoksen har rett i sin bemerkning vil det bety at både saken om fortsatt drift av masseuttaket og hele Arealplanen til Sortland må utsettes til høsten, for å avklare formalitetene omkring innsigelsen fra Sametinget.

Her er Oddmund Enoksens hele innlegg om saken:

Formannskapet skal på torsdag behandle forslag til ny arealplan for Sortland. Ett av temaene er masseuttaket på Kringelen. Her har Sametinget kommet med innsigelse. Innsigelsen er begrunna med hensynet til reindrifta. Rådmannen har tatt innsigelsen til følge og fremma et forslag som i praksis vil innebære at det ikke vil være grunnlag for ei framtidig lønnsom drift av masseuttaket.

Rådmannens innstilling er basert på sviktende rettslig grunnlag. For Sametinget har ingen innsigelsesrett når det gjelder reindrift. Denne retten er det Fylkesmannen som har. Og Fylkesmannen har ikke inngitt noen innsigelse mot fortsatt masseuttak på Kringelen. Det foreligger dermed ingen gyldig innsigelse fra Sametinget som Sortland kommune som planmyndighet plikter å ta hensyn til ved sin videre behandling av arealplanen. Formannskapet har derfor full adgang til å innstille på at kommunestyret egengodkjenner planen med den løsning for masseuttaket på Kringelen som kommunen sjøl meiner er riktig.

Man trenger ikke å gå lenger enn til Fylkesmannens egen heimeside for å finne ut at det ikke er Sametinget som er innsigelsesmyndighet når det gjelder reindrift. Her kan vil lese følgende under overskrifta «Reindriftsforvaltning hos Fylkesmannen»:

«Fylkesmannen skal bidra til at myndighetene når de overordnede mål for reindriftspolitikken. Vi skal blant annet kontrollere etablering og overflytting av siidaandeler, gi råd i gjerdesaker, godkjenne bruksregler utarbeidet av distriktsstyret, gi dispensasjon fra beitebruksreglene når det foreligger sterke grunner, om nødvendig fastsette beitetider for de årstidsbeitene og gi uttalelser og fremme innsigelser i saker etter plan- og bygningsloven.»

Innsigelsesmyndigheten på vegne av reindrifta tillå tidligere områdestyrene for reindrift. Da områdestyrene ble avvikla, ble myndigheten lagt til Fylkesmannen. I departementets lovproposisjon (Prop.89 L (2012-2013) Endringer i reindriftsloven mv. (avvikling av områdestyrene) står følgende om dette (side 15):

«Ved en avvikling av områdestyrene legger departementet til grunn at innsigelsesmyndigheten etter plan- og bygningsloven blir lagt til fylkesmannsembetene i de fylker der det foregår reindrift, og som blir berørt av et tiltak etter denne loven.»

Fylkesmannen overtok myndigheten fra områdestyrene med virkning fra 2014.

Det hører med at Sametinget ikke på noe tidspunkt hatt innsigelsesmyndighet etter plan og bygningsloven for så vidt gjelder reindrift. I Ot.prp.nr.32 (2007-2008) Om lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) side 192 uttales følgende:

«For reindriftsfaglige spørsmål er det områdestyrene for det enkelte reinbeiteområde som i henhold til instruks gitt av Landbruks- og matdepartementet skal være innsigelsesmyndighet i saker etter plan- og bygningsloven. Sametinget som et samisk folkevalgt organ vil kunne ha andre helhetlige samiske hensyn og avveininger å ta enn Områdestyret for reindriften. Ved avveiningen av ulike hensyn skal det når forholdet til reindriften er begrunnelse for innsigelse, legges til grunn at det er Områdestyret som gir uttrykk for næringsmessige vurderinger mens Sametinget gir uttrykk for mer generelle politiske vurderinger.»

Sametinget har i brev til Sortland kommune den 4. mai 2017 uttalt følgende:

«Sametinget opprettholder innsigelsen til R12, masseuttak ved Kringelhøgda, med bakgrunn i hensynet til reindrift.»

Det er således ingen tvil om at Sametinget har kommet med innsigelse begrunna i forhold som ligger utenfor området for Sametingets innsigelsesmyndighet.

Da formannskapet fikk orientering om forslaget til arealplan under formannskapets møte den 8. juni, stilte jeg spørsmål om rådmannen hadde vurdert spørsmålet om Sametinget hadde innsigelsesadgang for Kringelen. Svaret fra kommunens saksbehandler var at det hadde man ikke gjort. Man hadde uten noen vurdering lagt til grunn at Sametinget hadde innsigelsesmyndighet.

I saksframlegget til formannskapets møte nå på torsdag er det heller ingen spor av at rådmannen har vurdert dette spørsmålet. Etter mi vurdering er det en vesentlig mangel at denne vurderinga ikke er gjort. Det må derfor stilles spørsmål ved om det overhodet er forsvarlig av formannskapet å behandle saka når et så sentralt spørsmål ikke er utreda av rådmannen.

Hvis formannskapet velger å realitetsbehandle saka, kan det i alle fall trygt legge til grunn at det for masseuttaket for Kringelen ikke foreligger noen gyldig innsigelse.

Oddmund Enoksen (SV)