Frikjent for ulykke

Den kvinnelige trailersjåføren fra Sortland, som var involvert i en alvorlig trafikkulykke sør for Tromsø i fjor, ble i dag delvis frikjent av Nord-Troms tingrett. Hun mister likevel førerkortet i 2 år.

Bildet er fra Vegvesenets kamera ved Hundbergan på E8 sør for Tromsø. Dette er ikke langt fra stedet der ulykken skjedde den 16. mars 2016, under svært vanskelige kjøreforhold med snøvær og glatt vegbane. 

Sortland-kvinnen (20) som i fjor kjørte traileren er nå frifunnet for uaktsomt drap og legemsbeskadigelse. Likevel ble hun dømt til 30 timers samfunnsstraff for brudd på veitrafikklovens bestemmelser om aktsomhet. I tillegg mister hun førerkortet i 2 år. For å få sertifikatet tilbake må kvinnen avlegge en ny førerprøve.

Det var 16. mars 2016 at Hilde Martine Heika (52) omkom da bilen hun satt i traff et vogntog på E8 ved Hundbergan. Tre andre ble sendt til sykehus og av disse en mann i 60-årene med alvorlige skader. Etter omfattende etterforskning og tekniske undersøkelser, ble Sortland-kvinnen som førte vogntoget i desember i fjor tiltalt for uaktsomt drap.

Hendelsesforløpet er det liten uenighet om. Vogntoget fikk sleng og «sakset», slik at hele vegbanen ble sperret. Traileren hadde da trolig da en fart på 70-80 km/t. Det var snødrev og vegbanen var delvis dekket av is og snø. Kollisjonen mellom motgående bil og vogntoget fikk fatale konsekvenser.

Anklagen lød på «uaktsomt å ha forvoldt betydelig skade på en annens kropp eller helse, samt for brudd på veitrafikklovens bestemmelse om aktpågivende og hensynsfull kjøring».

Nord-Troms tingrett finner flere forhold som tilsier at hun ikke skulle dømmes i henhold til den alvorlige tiltalen. Kvinnen var 19 år da ulykken skjedde og fortsatt lærling i det transportfirmaet hun jobbet for. Forut for ulykken hadde hun bedt ledelsen om en vurdering av kjøreoppdraget. Hun hadde heller ikke fått innføring i vogntogets fulle tekniske detaljer.

Retten fant imidlertid at det var de vanskelige kjøreforholdene som ble avgjørende. «I vurderingen har flertallet lagt vekt på de ytre forhold som tiltalte ikke hadde noen mulighet til å påvirke. Flertallet viser både til de vanskelige føre- og veiforholdene, at hun kontaktet arbeidsgiver for råd før hun kjørte og at hun heller ikke hadde kunnskap om kvaliteten på dekkene til trekkvognas tredje aksling»

Trailersjåføren ble dermed frikjent for det mest alvorlige tiltalepunktet, men likevel dømt for brudd på vegtrafikkloven. Dermed ble dommen samfunnsstraff og tap av førerkortet i 2 år.

«Retten legger i vurderingen liten vekt på at det var vanskelige ytre kjøreforhold. Den aktsomme fører plikter å tilpasse farten etter kjøreforholdene. Det vises til at tiltalte periodevis hadde en hastighet på 70 og 80 km/t like før ulykken, og bevisførselen viser at tiltalte ikke klarte å få ned hastigheten slik hun ønsket.»

Under rettssaken ble det av bistandsadvokatene lagt ned krav om oppreisning til fornærmede og etterlatte. Rettens flertall, de to meddommerne, mente imidlertid at det ikke foreligger grov uaktsomhet, som er en betingelse for erstatningsdom. Kvinnen ble dermed ikke idømt noen krav om erstatning.

«Selv om retten er kommet til at tiltalte var uaktsom, kan det ut fra det strenge kravet til bevis i straffesaker, ikke legger til grunn med tilstrekkelig grad av sikkerhet at ikke forhold som tiltalte ikke hersket over medvirket til at hun ikke klarte å rette opp hengeren.»

Denne saken ble først omtalt av iTromsø. Partene har nå fått dommen og har mulighet til å anke den. Til iTromsø sier advokatene at man vil vurdere dette spørsmålet nærmere.