Første gård som blir AS

For første gang er en gård lokalt i Vesterålen nå blitt omgjort til et aksjeselskap, etter at politikerne i dag godkjente planene for Sortland Gård AS. Selve gårdsdriften fortsetter som før.

Sortland hovedgård fremstår som et staselig midtpunkt i Sortland by, og gårdsdriften vil fortsette, selv om eiendommen nå blir overført til et aksjeselskap. 

-At landbrukseiendommer overdras til aksjeselskap er ikke vanlig, og vi har ingen erfaring med denne eierformen innen landbruket i Sortland kommune, sier landbrukssjef Karl Peder Haugen i Sortland kommune. Formannskapet i Sortland drøftet dette torsdag og her var det bred enighet om å godkjenne de nye planene.

Det er sønnene til Georg Ellingsen, Arne, Olav og Geir Abel, som nå danner et aksjeselskap for å overta gårdsnummer 15 bruksnummer 1. Dette er den opprinnelige hovedgården på Sortland, som for 120-150 år siden ble utgangspunkt for det man i dag ser som byen Sortland. Gårdens driftsbygning var faktisk reist i 1880.

Dagens drift er et sauebruk med 30-40 sauer. Dette skal fortsette i minst 15 år til, med Arne Ellingsen som driver, slik det har vært den senere tid. Markene ved hovedgården, mellom rådhuset og kirka, blir dermed fortsatt slåttemark. Gården er på til sammen 10.000 dekar og av dette er bare 30 dekar dyrket mark. En del mark har skog, mens andre deler har mindre jordbruksmessig verdi.

Sortland Gård AS fikk altså i dag konsesjon for å overta «gnr 15 bnr 1» for en sum på 3,5 millioner kroner. Kjøperen er altså et aksjeselskap, mens selgerne er de samme tre personene som nå også har eierdeler i dette aksjeselskapet. Det er dermed i første omgang egentlig bare en endring av formalitetene som nå gjøres, mens alt annet blir som før.

Det var kun Christoffer Ellingsen (Rødt) som stemte imot, da formannskapet nå for første gang i historien valgte å gi konsesjon til et AS. Ellingsen mente at aksjeselskapet ikke vil være bundet av konsesjonsloven. Det var ikke de andre enige om, og ville uansett gi konsesjon for at eierne av Sortland Gård skal kunne utvikle sitt potensiale i fremtiden. 10.000 dekar av det sentrumsnære området har stor betydning for fremtiden til Sortland by og lokalsamfunnet.

-Konsesjonsloven har regler om lovbestemt boplikt ved overdragelse mellom nære slektninger. Ved å innvilge konsesjon til Sortland gård AS vil eiendommen være fritatt for boplikt. Eiendommen vil heller ikke være omfattet av odelsloven (odelsloven sikrer at eierskapet blir innen familien), sier Karl Peder Haugen.

Forslaget fra brødrene Ellingsen fikk altså støtte hos alle parti, unntatt Rødt. Selv hos Senterpartiet ble det grønt lys. -Sortland gård er helt spesiell og det er ganske spesielt at eierne fortsetter å drive jorda slik de gjør, påpekte Karl Erling Nordlund (SP) under debatten i formannskapet.

Den avtalen som nå ligger i bunn for eierskiftet og endrede formaliteter, åpner imidlertid for at deler av eiendommen kan fradeles og selges i fremtiden. Gårdsdriften er uansett sikret på dagens nivå i minst 15 år, da man vil opprettholde størrelsen på det oppdyrkede arealet.

Det er 9.000 dekar av eiendommen som ikke har særlig landbruksmessig verdi, som etterhvert kan bli skilt ut og brukt til andre formål. Gården strekker seg fra boligfeltet i Vestmarka og Selnes, via deler av Steiroheia og langt ned i Holmstaddalen. Gården grenser også til ene siden av Storvannet. I tillegg kommer selvsagt den mer synlige delen man ser på dyrket mark langs Vesterålsgata i sentrum.