Ber om tilgivelse

Steinsvik Hus har nå flere uavklarte forhold med sine nybygg på Kjempenhøy. Garasjeanlegget er blitt ulovlig forstørret og brannvesenets liftbil får ikke plass. Firmaet ber nå om tilgivelse.

Den lange betongveggen ved garasjeanlegget er kommet 1,5 meter feil i forhold til godkjent plan. Kommunen har nedlagt byggestans.

Kjempenhøy Boliger skal gi plass til ca 90 nye leiligheter og de tre første blokkene er snart ferdige. Garasjeanlegget her er blitt langt større enn de godkjente planene og Sortland kommune har krevd stans i byggearbeidene.

Planen for redning ved brann inkluderer bruk av kommunens liftbil. Det er imidlertid ikke satt av tilstrekkelig plass for denne, ifølge Sortland brannvesen, som har bedt om en nærmere avklaring.

Steinsvik Hus står bak prosjektet og har nå søkt om «tilgivelse» fra kommunen for «glippen» med garasjeanlegget. Det vil koste svært mye å rive den ekstra delen av garasjen, som allerede er satt opp. Firmaet mener fortauet godt kan innskrenkes og likevel bli bredt nok.

Da byggeprosjektet ble godkjent hadde man tegnet inn et 4 meter bredt fortau mot Kiwi og El-Team i Sjøgata, pluss at man her skulle ha et grønt felt med busker og trær. Nå vil dette bli kraftig redusert, dersom kommunen sier OK.

Fortauet blir innskrenket til 2,5 meters bredde og de planlagte trærne vil aldri komme opp. En liten skråning langs garasjeveggen kan likevel komme, med innslag av grønne vekster.

Skissen her viser godkjente plan til venstre og ny plan til høyre, med smalere fortau og mindre trær. Skissen baserer seg på en meget svak illustrasjon fra arkitekten, fargesatt av Vesterålnytt.

Nå blir det opp til formannskapet å avgjøre om Steinsvik Hus slipper unna med en beklagelse og «søknad om dispensasjon», eller blemmen medfører at man må rive og flytte ytterveggen på garasjeanlegget til opprinnelig plan.

-For tiltakshaveren vil det være store praktiske og økonomiske konsekvenser dersom kommunen ikke finner å kunne godkjenne tiltaket som nå er utført, skriver faglig leder Ole Wiig i NSW arkitekter til Sortland kommune.

-Vi anser fordelene ved å gi omsøkte dispensasjoner som klart større enn ulempene, skriver Wiig, som mener dette ikke avviker fra intensjonen i reguleringsplanen. Større garasjeanlegg gir større lekeplass og friareal på taket av denne.

Sortland kommunes saksbehandler er ikke tilfreds med planene og realiseringen av prosjektet. -Saken preges av at kommunen har måttet etterspørre manglende dokumentasjon i form av mangelbrev gjennom hele byggesaksprosessen, noe som har forsinket avgjørelser, både i denne og andre byggesaker.

Sortland kommune må for fremtiden prioritere annerledes og vil sette inn tiltak for å sikre at søknader er komplette, har kvalitet og blir utformet av aktører som har kompetanse på byggesak, skriver kommunen i brev til Kjempenhøy Boliger AS, som er datterselskap av Steinsvik Hus og Entreprenør as.

Sortland brann og redning har skrevet flere brev til Steinsvik Hus og NSW arkitekter der man påpeker at det ikke er satt av tilstrekkelig plass for brannbilen med lift. Liftbilen er tenkt brukt som ekstra rømningsvei for beboerne i en kritisk situasjon.

MSW arkitekter har svart med å sende en skisse der man har markert 6 nye punkt som liftbilen kan plasseres, for å rekke til alle etasjer. Branninspektør Espen Nygård er imidlertid ikke fornøyd med dette og påpeker at disse punktene ikke oppfyller krav til plass og punktbelastning.

Steinsvik Hus er i tillegg til dette advart om tvangsmulkt, dersom man nå ikke sørger for å fullføre uteområdet ved Sjøparken boliger. Her er ikke vedtatt sikring mot sjøen på plass og en bot på 10.000 kroner kommer om dette ikke er gjort innen 22. september.

Steinsvik mente her at sikringen var unødvendig å gjøre slik den opprinnelige planen var, til tross for at både beboerne og kommunen ville ha dette på plass. Nå setter kommunen hardt mot hardt og varsler mye større bot om ikke gjerdet kommer opp.