Åpner for flere boliger i Hognfjord

Planleggerne i Sortland kommune skal snart legge frem sitt første konkrete forslag til ny arealplan. Her vil man foreslå en liberal praksis med fradeling og fortetting i områder som Hognfjord, der dette ikke kolliderer med gårdsbruk i drift. Det betyr flere bolighus i bygdene.

Hognfjord

Rune Kvannli i Sortland kommune vil åpne for flere boliger og naust i Hognfjorden.

Dette kom frem under et åpent møte i Sortland rådhus i dag der ordfører og planlegger orienterte og bad om innspill til arealplanen. Sentrum i Sortland er ganske detaljert planlagt i den vedtatte Byplanen, og det er altså nå resten av kommunen skal få sin overordnede plan. De konkrete og detaljerte forslagene er ennå ikke skrevet på papiret og vil først bli lagt frem for formannskapet om noen uker. Deretter vil det bli en åpen høring, der alle innbyggere og bedrifter i Sortland kan komme med sine synspunkt. Planen vil tidligst bli vedtatt utpå høsten en gang.

-Noen ønsker å bo i byen, mens andre ønsker å bo ute i bygdene. Planen må gi rom for begge deler. Vårt hovedprinsipp er at vi ikke skal bygge ned allerede dyrket mark, men være åpne for å se på konkrete ønsker om boliger på mark som er dyrkbar. Dermed vil vi kunne unngå konflikter mellom landbruket og andre interesser, sa Kvannli under møtet. Han nevnte her konkret en del områder som kan få flere boliger i fremtiden, som Holmstad, Jennestad, Holand, Sigerfjord, Maurnes og Hognfjord. Her er det mange boliger i dag og neppe store konflikter med jordbruket om det blir fortetting.

I dag er det omlag 100 aktive bruk i Sortland som disponerer dyrket mark til 500 gårder. Planleggerne mener man bør unngå å endre status til disse 500 gårdene, slik at eierne velger å legge de brakk i påvente av salg som boligtomter. Gårdbruker Eirik Jensen deltok på møtet og la vekt på nettopp dette. -Jordvern er ikke en bondesak. Det er et samfunnsspørsmål, sa Jensen, og henviste til at det er begrensede areal som er dyrket mark i Sortland. Han var også kritisk til forslaget om å anlegge en ny havn på Bygdnes, nord for Sortland sentrum. Dette blir direkte i konflikt med allerede oppdyrkede områder. Det samme for Verholmen ved Jennestad.

Kvanli-Rune

Rune Kvannli påpekte at administrasjonens forslag vil være liberalt, i forhold til den gamle planen. I tillegg til nye boligtomter, vil man også gjøre det lettere å få tillatelse til naust og fritidshus. Flere områder i kommunen kan godt ha begge deler, og det er mange steder liten konflikt om dette med jordbruket. Reindriften blokkerer heller ikke nye tiltak. Her kan man godt finne samarbeidsformer, som alle parter kan leve med, i de områdene som brukes i reindrift, påpekte Kvannli.

Planleggerne ønsker altså fortsatt konkrete innspill før planen skrives ferdig og legges frem som første utkast. Det har vært folkemøter om dette ute i alle kretsene i fjor, og der har mange fått sagt sin mening. For et år siden var det også et møte med næringslivet, der også de fikk komme med synspunkt. Nå går man inn i den konkrete og avsluttende fasen, og kommer straks over i formell behandling og politiske vedtak. Spørsmålet er så hva politikerne mener. De kan snu om på mange av forslagene eller komme med helt nye forslag, når arealplanen får sin sluttbehandling til høsten.