Barnevernet fikk beskjed

Det er tidligere avdekket at politiet har sendt bekymringsmeldinger i Altinn til barnevernet, og at mange av disse meldingene ikke har blitt åpnet av kommunene.

Nordland politidistrikt har på denne bakgrunn foretatt en gjennomgang av alle uåpnede bekymringsmeldinger til barnevernet fra politidistriktet.

Resultatet av undersøkelsen som gjelder for perioden fra 2018 fram til og med juli i år.

Nordland politidistrikt har oversendt 31 bekymringsmeldinger i Altinn til barnevernet som ikke er blitt åpnet.

En nærmere gjennomgang av disse meldingene viser at politiet i 28 saker har vært i kontakt med barnevernet på andre måter.

Det er dermed «bare» 3 saker hvor det kun har gått melding i Altinn og politiet har også gått gjennom disse tre tilfellene.

Gjennomgangen viser at selv om den aktuelle meldingen ikke var åpnet, så gjaldt meldingene barn som barnevernet allerede var kjent med at det forelå bekymring rundt.

– Det er heldigvis et tett samarbeid mellom politiet og barnevernet i kommunene i Nordland politidistrikt.

Selv om vi har formelle kanaler som formidler bekymringsmeldinger så er politiet alltid i muntlig kontakt med barnevernet i de alvorlige sakene, sier politimester Heidi Kløkstad.

Dette nære samarbeidet og den manuelle gjennomgangen av sakene gir politiet grunn til mene at ingen barn har lidd overlast som følge av systemsvikten, presiserer Kløkstad.

Resultatet av gjennomgangen er basert på foreløpige undersøkelser i Nordland.

– Vi jobber fremdeles med kvalitetssikring av tallene, så det kan være disse vil endre seg etter hvert som vi får mer kunnskap om hva som ligger i de ulike meldingene.

Det kan også være at noen meldinger har gått til flere distrikt, og at det derfor vil være noen justeringer som må gjøres i forhold til dette, sier Kløkstad.

Politidirektoratet vil offentliggjøre en nasjonal oversikt når informasjon fra samtlige distrikt er kvalitetssikret opp mot hverandre.