Vil utvide masseuttaket

Masseuttaket «Gullkista» kan drive på dagens godkjenning i noen år til, men nå ønsker man å få tillatelse for en utvidelse som sikrer drift i minst 25 nye år. Reindriften er ikke glad for dette.

Skisse over mulig uttak i «Gullkista» (foto: Henning Larsen/G. Holth Grus).

Om du går eller kjører på veier i Vesterålen, så er sjansen stor for at underlaget av steinmasser kommer fra Gullkista knuseverk på Rødsand i Sortland.

Her driver firmaet Gunnar Holth Grusforretning AS sprenging av fjell, som blir til pukk, singel, grus og sand i ulike former.

Dette er et firma med hovedkontor i Kongsvinger som omsetter for 325 millioner årlig.

En av avdelingene er altså Gullkista i Sortland, som er et gammelt masseuttak som har vært i drift i flere tiår.

– Med utgangspunkt i dagens markedssituasjon, vil vi ha igjen 3-5 år med uttak, sier Tore Holth i GHG til Vesterålnytt.

– Med planlagt utvidelse, vil vi kunne ha masser i 20 til 30 år til, hvis rammebetingelsene for bransjen er som i dag, påpeker Holth.

En planprosess for utvidelse ble startet i 2019 og ble positivt møtt av lokalpolitikerne i Sortland.

Nå er planene justert og lagt ut på nytt, for å komme i mål med full saksbehandling og forhåpentlig grønt lys i alle instanser.

Gullkista masseuttak slik det er i dag (foto: Henning Larsen/GHG).

Utvidet uttak åpner for et volum på nærmere 6 millioner faste kubikkmeter steinmasser.

Med et gjennomsnittlig årlig uttak på vel 500.000 tonn gir det en forlenget uttakstid på opp mot 28 år.

Det blir da uttak ned til en bunnkote på 15 meter over havet, som gir en potensiell høyde på bakveggen opp mot 112 meter.

Bakveggen skal trappes, slik at det kan bli ny vegetasjon på de ulike trinnene etter hvert.

Ved Gullkista-anlegget er det i dag 15 årsverk, men man er på søk etter flere ansatte.

I tillegg til egne folk, leier firmaet også inn andre lokale for boring og sprengning.

Ringvirkningene rundt levering av masser bidrar dermed til mange arbeidsplasser både lokalt og regionalt.

Arkivbilde med reinflokk i sjøkanten (foto: VNY).

En utfordring man har støtt på i arbeidet for å få utvidet masseuttaket til en ny periode, er forholdet til reindriften.

Reineiere på Hinnøya ønsker at masseuttaket skal legges ned, slik at en gammel trekkvei ved Rødsand kan tas i bruk igjen.

Slik det er nå vil ikke reinen trekke forbi masseuttaket, på grunn av anleggsområdets beskaffenhet.

Planen nå er å sette opp et gjerde med 1,9 meters høyde på sørsiden langs fylkesvei 822.

Gjerdet skal stenge for innsyn direkte inn i uttaket, som sikringstiltak og som et avbøtende tiltak for reindrift ved flytting forbi uttaket.

Man håper å få en avtale med reineierne, og forhandlingene om dette pågår fortsatt.

På sikt vil masseuttaket i Gullkista bli revegetert, altså tilbakeført til naturen med trær og vegetasjon.

Da vil også området kunne brukes fullt ut av reindriften, både til beiteland og flyttlei. Men dette ligger noen år frem i tid.

Masseuttaket i Gullkista vil vises godt fra sjøsiden (foto: Henning Larsen/GHG).

Utskiping av masser og finknusing skjer nede ved sjøkanten, og dermed må masser flyttes over fylkesveien.

De nye planene legger opp til et bredt transportbånd som legges i tunnel under fylkesveien, for flytting av masser ned til sjøen.

Ut til kunder regner man med at 4 båter vil gå hver uke med last på 2.500 tonn hver.

Noe går også ut med bil og det regnes med 5 lastbiler daglig fra Gullkista knuseverk til ulike kunder.

Det blir blant annet levert betongtilslag og andre kvalitetsmasser til E10-prosjektet.

I tillegg leveres masser til mange andre innen bygg og anlegg, samt drift og vedlikehold av veinett og VA-prosjekt.

Om man regner forbruk pr innbygger i Norge, så bruker hver av oss i gjennomsnitt mellom 14 og 17 tonn med steinmasser pr år.

Også med nye klimaendringer og skader som oppstår ved flom, er samfunnet avhengig av å ha tilgjengelige fyllmasser.

Både masseuttaket i Gullkista og andre uttak i Vesterålen er derfor viktige for å bygge samfunnet i regionen videre.