Vil satse på grafitt

Til tross for skepsis hos Leonhard Nilsen, mener både NGU og Nordland fylke at grafitten i Vesterålen er en nasjonalt viktig ressurs. Nå bevilges det mer til kartlegging av dette mineralet.

Fylkesråd for næring i Nordland, Mona Fagerås, har satt av 400.000 kroner til videre undersøkelser av grafittforekomstene i Vesterålen. I tillegg til Jennestad, er det flere fjell som inneholder dette mineralet.

Frode Nilsen i LNS-gruppen uttalte nylig til Vesterålnytt at forekomstene av grafitt i Vesterålen er alt for små og lite konsentrerte til at det vil være lønnsomt å starte utvinning her. LNS-gruppen driver Skaland Grafittverk på Senja, med Norges rikeste forekomst av grafitt. Lønnsomheten er imidlertid svak, selv med det gode utgangspunktet man har der. Men andre deler åpenbart ikke skepsisen fra LNS.

Etter at det ble kutt i statlige penger til mineralkartlegging i Nordland, bevilget fylkesrådet i fjor 1,1 millioner til dette formålet. Nå er disse pengene fordelt og 400.000 skal brukes av NGU (Norges geologiske undersøkelser) for videre kartlegging av grafitt i Vesterålen og Lofoten. Områdene som vil bli undersøkt ligger i Vågan, Sortland, Bø og Øksnes kommuner. Undersøkelsene vil være geologisk kartlegging, geofysiske målinger på bakken, boring og noe graving.

Prosjektet vil kartlegge størrelse og kvalitet av kjente og nye grafitt-mineraliseringer i Lofoten og Vesterålen. Sluttprodukt vil være en prioritert liste over de antatt mest interessante grafittforekomstene i Nordland fylke og på landsbasis.

-NGUs prosjekter vil øke kunnskapen om disse ressursene i Nordland, som kan være til nytte for både industrien, men også kommunene i sitt arbeid med arealplaner, sier Mona Fagerås (SV) i en uttalelse om bevilgningen.

I EU sitt råvareinitiativ pekes det på en rekke metaller og mineraler som er strategiske for industrien i Europa. Grafitt er ett av disse mineralene. I dag er Skaland Graphite (Senja) den eneste produsenten av grafitt i Vest-Europa. Muligheten for å finne forekomster i Nordland som i dag eller i framtiden kan ha økonomisk potensial, er gode. NGU sine arbeider i Lofoten og Vesterålen vil løfte muligheten for at mineralselskaper vil videreføre undersøkelser med hensyn til drift.

Direktoratet for mineralforvaltning (Dirmin) har faktisk levert «innsigelse» til den foreslåtte arealplanen for Sortland angående bygging i marka omkring Jennestad. Flere hyttefelt kan komme i konflikt med fremtidig gruvedrift på grafitt og DIRMIN mener kommunen derfor ikke må tillate nye hytter i de aktuelle områdene.

Nordland fylke satser ikke bare på grafitt. Nå innvilges NGU  et tilskudd på kr 300.000,- i 2017 for å finne ut om to nye forekomster av kalkspatmarmor i Evenes og Saltdal kommuner kan utnyttes kommersielt. NGU innvilges også et tilskudd inntil kr 400.000,- for å fastslå potensialet for utnyttelse av kjente nikkel-kobber (Ni-Cu)-forekomster i Nordland. Kartleggingen vil i første omgang omfatte de seks mest nikkel-rike forekomstene: Utvikåsen og Tverrbrennfjell ved Bodø, Høgsetdalen i Gildeskål, Lilleålegden i Beiarn, Rombaksbotn i Narvik og Måløy i Steigen.