Vil legge ned 4 skoler

Forslaget til ny skolestruktur i Sortland ligger nå på bordet og her blir det anbefalt å legge ned skolene på Holmstad, Maurnes, Holand og Sigerfjord. I stedet blir det nybygg i sentrum og på Strand.

Strand skole vil trolig bli erstattet av et nybygg, dersom forslaget blir vedtatt, for en kombinert barne- og ungdomsskole med dobbelt så mange elever som i dag.

Sortlands 8 skoler kan i fremtiden bli kuttet ned til bare 3, dersom forslaget om ny skolestruktur nå blir det endelige. Det betyr at man vil bygge en helt ny barneskole i sentrum som skal ha over 600 elever, pluss en ny kombinert barne- og ungdomsskole på Strand for ca 380 elever.

De to nybyggene vil komme i stedet for oppussing og oppgradering av dagens 8 skoler. Dette skal bli billigere for kommunen på sikt, både med hensyn til kostnader for vedlikehold og som alternativ til nødvendig fornyelse av gamle bygg.

Rådmannen og hennes stab innen skole og oppvekst har altså nå lagt frem et forslag der man har vurdert 5 ulike modeller for fremtidig skolestruktur. Forslagene spenner fra det mest nøytrale som er å forsette dagens løsning, til det mest drastiske med å legge ned 4 skoler.

-De to viktigste forholdene som taler for en fortsatt desentralisert skolestruktur er grad av skoleskyss og mulige konsekvenser for nærmiljøet i livskraftige lokalsamfunn i bygdene. Dette er svært viktige temaer for kommunen, som man vil finne løsninger for å avbøte negative konsekvenser for, sier rådmann Randi Gregersen i sine kommentarer til forslaget.

-Rådmannen kan likevel ikke legge disse argumentene til grunn når det skal gis anbefaling for fremtidens skole i Sortland. Utredningen har vist at en mer sentralisert strukturmodell kan gi bedre kvalitet i skolen og optimalisere drift med samhandling mellom skoler og med andre faginstanser, slår hun fast.

Dette vil også gi et mer likeveldig opplæringstilbud til elevene, samt gjøre Sortlandsskolen bedre rustet til å håndtere nye premisser i norsk skolepolitikk, i form av sterkere fokus på skoleledelse og mulighet for moderne skolebygg og en mer fleksibel tilrettelegging i opplæringen.

Rådmannen anser en sentralisert modell som totalt sett mest fordelaktig for fremtidig skolestruktur i Sortland. Her anbefales en løsning med ny skole på Hinnøya for både barne- og ungdomstrinn. Da blir det ca 377 elever her, mens det i dag er 116 ved Strand skole.

Holand skole har lenge vært utsatt i strukturdebatten, og i det forslaget som nå er fremmet flyttes elevene over til et felles nybygg i sentrum.

En ny barneskole i Sortland by skal erstatte både skolebygget i sentrum og Lamarka skole, slik at man samler 616 elever under et felles tak i det nybygget som vil komme. Hvor en slik ny skole kan bygges er det ikke tatt stilling til, men den gamle grusbanen er en mulighet.

Dagens ungdomskole er såpass ny at man tenker å beholde denne som i dag. Elevene fra Strand trekkes over sundet, slik at elevtallet ved Blåbyens ungdomsskole går ned fra 346 i dag til ca 300 i ny struktur.

Dette betyr altså to barneskoler og to ungdomsskoler, og vil være skoler som står seg over tid på bakgrunn av stabile elevtall. Alternativet gir flere elever mulighet til å gå på samme skolen gjennom hele grunnskoleløpet.

Kostnadene for å oppdragere Sortland barneskole og Lamarka skole er beregnet til 22 millioner. Dessuten kommer det store kostnader for de mindre skolene, som Sigerfjord, Maurnes, Holand og Holmstad.

Utredningen har vist at årlige skoledriftskostnader (lønn mv.) kan reduseres parallelt med grad av sentralisert strukturmodell. Ved færre skoler er det behov for noe færre lærere. Forskjellen
mellom dagens situasjon og det foreslåtte alternativet er mange millioner kroner.

Reiseskysskostnadene øker imidlertid med grad av sentralisert strukturmodell. Det betyr 2,1 millioner i økte kostnader knyttet til reiseskyss i det foreslåtte alternativet i forhold til dagens situasjon.