Vil ikke innløse

Eierne av boligen som blir nærmeste nabo til den nye rundkjøringen på Lykketreff vil at kommunen skal innløse eiendommen deres. Både rådmann og kommunens advokat sier derimot nei.

Planen som nå er vedtatt for rundkjøringen på Kjempenhøy betyr at boligen til familien Fjærvoll (gjengitt med farger her) vil få mye trafikkstøy (fotored: VNY).

Politikerne i Sortland har flere ganger drøftet saken om eiendommen til Birger og Karin Fjærvoll, som nå er vedtatt delvis innlemmet i planen for ny rundkjøring. Reguleringsplanen er vedtatt og da gir loven åpning for at berørte kan kreve erstatning.

Familien Fjærvoll sier man ønsker å flytte fra boligen av flere årsaker. På grunn av alder ønsker man å finne en mer egnet bolig og må da selge sin nåværende bolig. Det anser man umulig, slik de nye planen er vedtatt med en rundkjøring langt inn i hagen. Også en annen nabo krever erstatning.

Både rådmann Randi Gregersen og kommunens advokat mener at planene ikke er så inngripende at det er nødvendig for kommunen å innløse eiendommene.

-Å etterkomme kravene eller gå i forhandlinger til tross for at vilkårene i loven ikke er oppfylt, kan medføre at det skapes en forventning hos andre grunneiere/festere i tilsvarende situasjoner om at kommunen vil gjøre det samme også med deres krav. Dette kan potensielt gjelde mange idet kommunen vedtar en rekke reguleringsplaner.

Det vil også mest sannsynlig medføre økte kostnader for kommunen, kunne skape usikkerhet omkring behandlingen og vurderingen av fremtidige krav og gi merarbeid for administrasjonen og politisk nivå. En slik fremgangsmåte vurderes derfor som prinsipielt uheldig, påpeker rådmann Randi Gregersen.

Kommunen har også mottatt krav om erstatning fra eier av gnr. 15 bnr. 1847, Monica Norback. Det er ikke fremsatt krav om noe bestemt beløp, men vist til at rundkjøringen vil komme inn på hennes tomt, og det fremsettes krav om erstatning ved eventuelle skader på tomt og ved fjerning av gjerde rundt hage, samt krav om støydemping.

Nå skal saken opp til behandling i Sortland formannskap, slik at politikerne får si sin mening om saken. Om man åpner for å innløse eiendommen til Fjærvoll, betyr det trolig en kostnad på 5,2 millioner.

Advokat Stian Paulsen har sendt flere brev til kommunen om saken og her blir det blant annet beskrevet en forhandling som skjedde i 2017. Da skal det ha blitt «avtalt» at kommunen skulle innløse Fjærvolls eiendom, etter at reguleringsplanen var vedtatt. Heller ikke det mener rådmannen kommunen er forpliktet av.