Vil hente Evenes-avfall

Reno-Vest vil gjerne hjelpe til med å fjerne forurenset grunn ved Evenes flyplass, flytte massene til Bremnes og rense dem der. Det er snakk om 2.000 trailerlass masse med ulike fluorkjemikalier.

Flyplass-massene skal etter planen lagres i en ny utsprengt celle ved mottaket på Bremnes (foto/ill.: Reno-Vest).

Planen er å sprenge ut en egen celle for dette ved anlegget på Bremnes. Denne vil bli på ca 7.500 kvadratmeter og blir tettet i bunnen slik at man får kontroll på sigevann herfra. Et eget renseanlegg for sigevannet skal fjerne giftige stoffer.

Reno-Vest søker nå om tillatelse til mottak og deponering av inntil 50.000 tonn «PFAS-holdige masser». Dette kan utgjøre så mye som 2.000 trailerlass, men planen er å hente massene fra Evenes med båt til Bremnes.

Det skal ikke deponeres masser som regnes som farlig avfall, og PFAS-massene skal deponeres i en egen separat celle med ekstra bunn- og sidetetting. Dette fremgår av søknaden som er sendt til Fylkesmannen i Nordland.

Reno-Vest har allerede gassanlegg på Brmnes for å ta hånd om gasser fra fyllinga og man har et renseanlegg for å hente ut tungmetaller fra sigevann. Egen kai ved anlegget gir kort vei fra sjøen til deponiet.

Evenes lufthavn står foran en stor om- og utbygging, der en stor mengde forurensede masser fra grunnen skal fjernes. Forurensingen kommer blant annet fra bruk av brannskum og andre spesielle produkt med flyplassene.

Per- og polyfluorerte alkylstoffer (PFASer) en stor gruppe organiske, fluorholdige forbindelser. Fram til nå har PFOS og PFOA fått mest oppmerksomhet, og begge er strengt regulert i Norge. Også andre PFASer har vist seg å være svært miljøskadelige.

PFASer i brannskum har forurenset grunnen på brannøvingssteder og flyplasser. Stoffene kan fortsatt lekke ut til omgivelsene, blant annet fordi de siger ned og ut fra grunnen. I enkelte områder finnes stoffene i høye konsentrasjoner i grunnvannet, overflatevannet og for eksempel i fisk.

I tillegg til Evenes, påpeker Reno-Vest i sin søknad at det kan bli aktuelt å ta imot masser også fra Bannskolen i Tjeldsund og Andenes flyplass (Andøya flystasjon).