Vil ha ny helårsdrift

Store negative konsekvenser vil følge for lokalsamfunnet dersom steinbruddet på Kringelen blir stanset. Sortland trenger masseuttak og kommunen ber departementet sikre videre helårsdrift.

Steinbruddet på Kringelhøgda har vært mye debattert. Driften har på pågått siden 1970-tallet og kommunen mener at dette gjerne kan fortsette videre (arkivfoto).

Det er kommunedirektør Randi Gregersen som nå legger frem saken igjen for politikerne i Sortland, i en oppfølging av kommuneplanen som nå er til behandling i Kommunaldepartementet. Formannskapet skal drøfte dette torsdag.

-De negative samfunnsøkonomiske konsekvensene av å ikke tilrettelegge for videre masseuttak i et utvidet område i Kringelen, vil være så betydelige at driften skal fortsette. Kommunen vil her bemerke at masseuttaket har vært drevet siden 70-tallet, påpeker Gregersen.

Hun inviterer derfor politikerne til å slå fast igjen at massetaket på Kringelhøgda er viktig å videreføre. -Lokal tilgang på steinmasser i ulike fraksjoner er en viktig innsatsfaktor og forutsetning for bygging og vekst i Sortlandssamfunnet, sier kommunedirektøren (rådmannen).

Bakgrunnen for dette er innsigelsen (klagen) fra Sametinget mot deler av Sortlands arealplan. Sametinget har anket saken inn til Kommunaldepartementet og her vil det bli tatt en endelig avgjørelse i løpet av vinteren.

For et par uker siden var alle parter samlet til befaring på Kringelen og et møte i Sortland rådhus for å opplyse saken best mulig. Her deltok utsendinger fra både Kommunal- og Landbruksdepartementet, Fylkesmannen i Nordland og Troms, Sametinget og Reinbeitedistriktet, grunneiere og tiltakshaver, samt Sortland kommune.

Partene ble gitt anledning til å fremlegge sitt syn for utsendingene fra Oslo, som så skal tilbake til sine kontor i departementene for å vurdere saken. Kommunen ønsker å sende en skriftlig uttalelse om sin holdning.

Forslaget til uttalelse som nå legges frem slår fast at kommunen anerkjenner retten til reindrift på Hinnøya. Man påpeker at det er lagt inn hensynssoner for landbruket i arealplanen og vil gjøre det samme for reindriften.

Likevel poengteres det at Sortland kommune ønsker fortsatt helårsdrift i masseuttaket på Kringelen. Dette kan gi negative konsekvenser for reindriften, men betydelige samfunnsmessige hensyn tilsier at masseuttaket likevel må fortsette.

I tillegg til dette påpekes at Sortland kommune anser det som sterkt ønskelig å tilrettelegge for at befolkningen på Strand gis adgang til skiløype i sitt nærområde. Man har ambisjoner om at det skal tilrettelegges for friluftsliv i hele kommunen.

Rekreasjon og friluftsliv i tilknytning til boligområdene på Strand har et uforløst potensial hvor mulighet for etablering av skiløype/lysløype er åpenbar. Trase for skiløype bør primært følge som foreslått i kommunens forslag til arealplan.

Om dette blir den endelige ordlyden i uttalelsen som sendes fra Sortland kommunestyre, avgjøres i møtet som skal være 7. november. Så langt er det kommunedirektørens (rådmannens) forslag som ligger på bordet, men det kan selvsagt bli justert av politikerne.