Vil ha million for gratis fortau

Kjøpesenteret Skibsgården fikk nytt flott fortau da Kulturfabrikken åpnet, betalt av Kulturfabrikken. Skibsgården hadde ikke bestilt dette, men nå er regninga kommet, på den nette sum av 1,1 million.

millionbenkene-kultur

Det nye, svært brede og brosteinslagte fortauet utenfor Skibsgården brukes mest til sittebenker og reklameplakater. Prislappen var 1,1 million, og det ble veldig fint. Nå spørs det bare hvem som skal betale denne herligheten.

Fortauet det nå strides om ligger rett over gata fra kontorene til firma Georg A. Ellingsen AS, der daglig leder er Geir Abel Ellingsen. Spørsmålet som reises er om ikke Geir Abel burde sett og forstått at kommunen gjorde en jobb på «hans» eiendom, uten at dette var avtalt med riktig selskap. Burde han ikke da ha ringt til rådhuset og fått stoppet arbeidet, eller bedt om å få en avtale med fordeling av kostnadene. Fra kontorvinduet kan han faktisk se ned på dette fortauet.

Advokat Knut Erik Marthinussen Harjang har nå sendt en regning på 1,1 million til firmaet Georg A. Ellingsen as, på vegne av Sortland kommune og Kulturfabrikken Eiendom as. Firmaet G.A. Ellingsen AS eier kjøpesenteret Skibsgården, som er nærmeste nabo til Kulturfabrikken. Det var utenfor dette kjøpesenteret at kommunen betalte både fortau, veg og drenering. Problemet er bare at verken Skibsgården AS eller Georg A. Ellingsen AS hadde bedt om noe nytt fortau, eller forpliktet seg på noen måte til å betale for dette.

Likevel mener advokat Harjang å ha en god sak. Hovedeier og styreleder i disse selskapene er samme mann, Geir Abel Ellingsen. Han var også styreleder i det konkursrammede selskapet Blåbyen Invest as, som skulle bygge hotell ved Kulturfabrikken, og som hadde avtalt å dekke deler av kostnaden med fortau og veger omkring dette. Ellingsen hevder at et annet selskap ikke kan påføres denne kostnaden, som var avtalt mellom de selvstendige firmaene Blåbyen Invest AS og Kulturfabrikken Eiendom AS.

Regningen nå kommer fra Sortland kommune (som eier Kulturfabrikken) og er stilet til firmaet Georg A. Ellingsen AS. Kommuneadvokaten mener å ha lovdekning for å kunne overføre dette kravet fra konkursrammede Blåbyen Invest AS, ettersom det nå er Georg A. Ellingsen AS som nyter godt av investeringen.

-Når selskapet har forholdt seg passivt til arbeidet som har foregått «rett utenfor ens egen dør» i hele anleggsperioden har dette, sett i sammenheng med at daglig leder også var daglig leder i selskapet Blåbyen Invest AS som hadde den avtalemessige kontraktsforpliktelse overfor kommunen, preg av spekulativ atferd med det formål å oppnå en økonomisk fordel i form av et gratis opparbeidet areal. All rimelighet tilsier at selskapet må være forpliktet til å dekke kostnadene til opparbeidelsen av ens egne eiendommer, skriver advokat Harjang.

Geir Abel Ellingsen har allerede flere ganger avvist dette kravet, ettersom verken selskapene G. A. Ellingsen AS, Skibsgården AS eller Skibsgården Senterdrift AS hadde bestilt noe nytt fortau eller inngått noen avtale om å betale for dette.

Ifølge VOL har advokat Oddmund Enoksen nettopp sendt et nytt svarbrev til kommunen, der kravet blir avvist nok en gang. Enoksen påpeker også at det var konkursrammede Blåbyen Invest AS som var avtaledebitor. -At denne debitoren går konkurs før hele kravet er betalt, medfører ikke at det samme kravet kan gjøres gjeldende på helt andre rettslige grunnlag og mot en ny debitor. Et krav mot G. A. Ellingsen AS måtte i tilfelle bygge på at GAE hadde påtatt seg et kausjonsansvar. Men et slikt ansvar har GAE ikke påtatt seg, påpeker advokat Enoksen.

Dette kan bety at saken havner i retten. Kommuneadvokaten skriver nemlig: -Dette brev er å betrakte som et prosessvarsel i henhold til tvisteloven § 5-2. Georg A Ellingsen AS oppfordres med dette til å ta stilling til kravet. Avslutningsvis vil kommunen tilkjennegi at en håper at denne saken kan løses i minnelighet og at en vil legge til rette for en god dialog mellom partene for å finne en løsning. Det varsles imidlertid at rettslig prosess må påregnes ved manglende vilje til å gå i dialog med kommunen om kravet.