Vil ha gode boforhold

Sortland er en av fire Nordlands-kommuner som får drahjelp både fra Husbanken og Fylkesmannen får å skape et bedre bomiljø. Det er inngått en treårig avtale om et samarbeid.

Fylkesmann Hill Marta Solberg bekrefter med et håndtrykk til regiondirektør i Husbanken nord, Andree Grundstad Meby (foto: Husbanken).

Husbanken og Fylkesmannen vil nå samle sine boligsosiale krefter overfor 4 Nordlands-kommuner. Etatene skrev under den 1. oktober 2018 at man vil tilby kommunene Vefsn, Vågan, Sortland og Fauske et forpliktende treårig samarbeid, med mål om å skape en lokalt tilpasset boligpolitikk for alle.

Statsetatene og de fire kommunene forplikter seg til å jobbe sammen for at alle kan bo godt og trygt. – Det innebærer å kartlegge fremtidige boligbehov, og å planlegge for nok boliger som er egnet for de som skal bo der, sier regiondirektør i Husbanken nord i Bodø, Andree Grundstad Meby.

Det handler også om å ta høyde for hvilke tjenester beboerne trenger. Partene forplikter seg dessuten til å jobbe for å skape trygge nærmiljø hvor barn kan vokse opp.

– Disse avtalene bidrar til å samle den statlige innsatsen overfor kommunene, sier fylkesmann Hill-Marta Solberg.

Og det er nettopp målet med den nasjonale strategien «Bolig for velferd (2014-2020)». Her vil man samle og målrette den offentlige innsatsen, slik at flere får et godt sted å bo. Denne avtalen er derfor et stort skritt i riktig retning, mener Meby og Solberg.

Hva dette konkret vil bety for de 4 kommunene er foreløpig litt uklart. I utgangspunktet blir det nok mest støtte til å legge gode planer for fremtidige boliger, og dele kunnskap med sentrale aktører i Husbanken og statlige organer.

I avtaleperiodens kartleggingsfase skal tilgjengelig data og statistikk brukes for å utvikle gode kunnskapsgrunnlag. Brukerorganisasjoner er invitert inn i dette for å sikre brukerperspektivet. – Å skape en felles forståelse for hvordan vi tar boligsosiale hensyn i boligplanlegginga er en viktig del av avtalen, sier Husbankens seniorrådgiver, Marit Iversen.

I andre fase av den treårige avtaleperioden skal kunnskapen forankres lokalt. I siste fase skal kommunene innarbeide de boligsosiale hensynene på alle nivå i sin planlegging.

Både Husbanken og Fylkesmannen har økonomiske virkemidler som kan støtte opp om kommunenes boligpolitiske utvikling, og gjennom dette samarbeidet vil de statlige virkemidlene kunne samkjøres bedre.