Vil ha gang- og sykkelvei

Gang- og sykkelvei mellom Sigerfjord og Strand, og over Sortlandsbrua, må løftes og komme inn i Nasjonal transportplan. Det er mange gode grunner for akkurat dette.

Ellen Davidsen og Helene Enoksen er listekandidater for Sortland Høyre (foto: innsendt).

Debattinnlegg Sortland Høyre

Torsdag 27. april skal formannskapet i Sortland behandle innspill til ny Nasjonal Transportplan for 2025 – 2036.

Kravet om at det må komme gang- og sykkelvei fra Sigerfjord til Strand og over Sortlandsbrua har vært et tema årevis.

Det er staten som eier veien og brua, og det er staten som må sette av penger til å lage gang- og sykkelvei.

Gang- og sykkelveien er allerede ferdig regulert av kommunen, så alt ligger klart for å sette i gang.

Strekningen mellom Best-stasjonen og frem til Strand 2 mangler gang- og sykkelvei.

Dette er en svært trafikkert veistrekning som er hovedpulsåra inn og ut av Vesterålen, og har derfor høy trafikktetthet med både tungtransport og annen trafikk.

Langs strekningen bor det flere skolebarn. Nesten hele strekningen har 80 km fartsgrense.

Hver gang vi kjører over Sorlandsbrua, passerer vi gående og syklende.

Med 60 km/t fartsgrense på mesteparten av brustrekningen, er det svært ubehagelig å være myk trafikant (noe alle burde prøve for å kjenne på den ubehagelige følelsen).

Behovet for et gangfelt/fortau over Sorlandsbrua er absolutt tilstede.

I tillegg er vi blitt mer og mer miljøbevisste. Med et trygt og godt fortau vil flere velge å gå eller sykle.

Det er svært viktig at Sortland kommune bruker muligheten man har nå til å løfte det unisone kravet vi har til at vi må få gang og sykkelvei fra Sigerfjord til Strand og over Sortlandsbrua.

Det er mange gode argumenter for dette.

Det viktigste er trafikksikkerhet.

Det andre er at det knytter sammen Sortlands «forsteder» Sigerfjord og Strand.

Det vil også gjøre at man på en trygg og sikker måte som syklist eller gående kommer seg inn til Sortland sentrum, der det meste av offentlige og private tilbud ligger.

Helene Enoksen, Sigerfjord, listekandidat Sortland Høyre

Ellen Davidsen, Strand, listekandidat Sortland Høyre