Vil gi et års utsettelse

Kvartal 13-føljetongen på Sortland fortsetter, og vil fortsette i flere år. Nå skal politikerne avgjøre om byggeprosjektet kan utsettes og rådmannen foreslår ett års forlenget frist.

kvartal-13-park

En ny parkstripe gjennom Kvartal 13 har lenge vært en drøm for mange på Sortland rådhus, og den drømmen vil man ikke slippe helt. Dagens situasjon i kvartalet er ikke noe særlig å skryte av, i alle fall parkmessig.

Fristen for å starte bygging av to store leilighetsbygg gikk ut 10.oktober. Den er overskredet og dermed må det startes en helt ny søknadsprosess. Utbygger vil trolig bruke litt tid på å planlegge en helt ny løsning, for å utnytte tomta maksimalt og skape økonomi i prosjektet.

Fristen for å makebytte tomter med kommunen går ut ved årsskiftet. Byggmester Karl Behrens as hadde egentlig frist på seg til å gjennomføre avtalen frem til 1. januar 2017, men har søkt om å få forlenget fristen med 4 år til 1. januar 2021. Det synes rådmannen er for lang utsettelse. Fagleder for tekniske tjenester, Brynjulf Øverby, har skrevet en innstilling til politikerne, på vegne av rådmannen, der han anbefaler ett år forlenget frist, altså til 1. januar 2018.

Ettersom Behrens ikke startet byggingen innen fristen 10. oktober, må det søkes om ny rammetillatelse og igangsettingstillatelse. Dette vil ikke være mulig på så kort tid som nå gjenstår av året. Øverby mener derfor at kommunen bør utvide fristen med et år, slik at Behrens kan justere sine planer og det blir tid til ny søknadsbehandling. Et års ekstra frist bør holde da. Spørsmålet skal opp til behandling i Sortland formannskap nå på torsdag.

-Sortland kommunens primære interesse i Kvartal 13 er, så langt det foreligger planer og vedtak, at kvartalet skal bygges ut med bebyggelse på nordsiden, og med «byaksen» midt gjennom kvartalet. Dette er i tråd med gjeldende reguleringsplan. Utforming av byaksen er så langt kun på et skissestadium, skriver Øverby i sin utredning.

-Det er grunn til å peke på at når kommunens interesser er at det skal skje en utvikling av kvartalet, har dette også et tidsmessig aspekt. Dagens utbygger og søker er ikke den første som forsøker seg i kvartalet, og kvartalet har nå ligget i svært mange år (reguleringsplanen ble vedtatt i 2007) uten at noen utvikling er skjedd. Manglende utvikling er neppe i tråd med kommunens ønske og målsetting, påpeker Øverby.

Rådmannen beklager at utbygger ikke har vist vilje til å gjennomføre makebytteavtalen, men nok en gang ber om utsatt frist. Rådmannen anbefaler likevel at utbygger gis et år forlengelse, da stans i prosjektet på nåværende tidspunkt vil forsinke byggestart med mer enn et år.

Utbygger Karl Behrens as mener kommunen har opptrådt klanderverdig, ved at det skal ha vært uklar og til dels motstridende informsjon, og at det har vært uforholdmessig lang behandlingstid i byggesaken. Han mener rammetillatelsen og makebytteavtalen henger sammen, og at det derfor er naturlig at også makebytteavtalens varighet forlenges. Anmodning om utvidelse av rammetillatelsen er avvist, ettersom bygningsloven ikke har åpning for å gi utvidelse av rammetillatelse.