Arkivjakt i flere dager

Striden om ny veg til bedriftene ved Byggmakker på Sortland, er ennå ikke løst. Både saksbehandler og konsulent har brukt dagevis på å jakte gamle dokument i rådhusets arkiver.

strandskogs-planene

Hvem er best i arkivjakt? Byggesaksbehandler Rune Kvannli (innfelt i bildet) fant frem gamle dokument fra arkivet som viste at kommunen for mange år siden vedtok en ny veg øst for Byggmakker. Nå har ex-rådmann i Sortland, Rolf M. Lossius, brukt 3 dager i det samme arkivet, og gjort helt andre funn.

Byggearbeidet med nytt kjøpesenter på Strandskogjordet er i gang for fullt. Vegvesenet har imidlertid vedtatt at butikkene her ikke får åpne før dagens avkjørsel til Byggmakker og deres naboer blir endret. Spørsmålet er hvem som skal planlegge og betale for denne nye vegen. Deretter kommer spørsmålet om hvem som skal betale for ombygging av butikkene, når inngangene må flyttes til andre siden.

Konsulent Rolf M. Lossius (tidligere rådmann i Sortland) er engasjert av de 5 forretningene som berøres, for å fremme deres sak. Han har nylig brukt 3 dager på jakt i gamle arkiver i Sortland rådhus, for å finne aktuelle dokument og vedtak. Nå skriver han i et nytt brev til kommunen at kommunens egne saksbehandlere ikke har gitt riktige opplysninger. Området man snakker om kalles NF10, fra Byggmakker til Biltrend.

Bakgrunnen for dette nye utspillet er de opplysninger som ble lagt frem for formannskapet 15. september. Da fortalte saksbehandler Rune Kvannli at gamle vedtak og planer tilsa at grunneierne her har visst om kravet til den nye vegen i 30 år. Han hadde da funnet frem aktuelle dokument som bekreftet dette og viste at kommunen hele tiden har påpekt at det måtte bygges en ny veg langs sjøen, med avkjøring ved Sørhavna. Da byggesaken for Otto Chr. Ringkjøb as ble behandlet, ble den godkjent på vilkår om at vareinntaket skulle være fra øst, og at byggherren deltar i opparbeidelsen av en ny adkomstvei på østsida. Dette ble vedtatt i 1984. Flere av naboene fikk tilsvarende merknad i sine byggesaker.

Nå slår motparten tilbake. -Vi har brukt 3 dager med arkivet til Sortland kommune, og har avdekket store mangler med informasjonen som er gitt i beslutningsgrunnlaget til kommunestyret. Sortland kommune har gjennom media prosedert med at aktørene i NF10 selv har hatt informasjon om at de skulle bygget veien i 30 år. Denne type prosedering på feilaktig faktagrunnlag er noe vi beklager, og forventer at kommunen vil rette opp i, sier konsulent Rolf Lossius.

Om ikke dette skulle være nok har bedriftene engasjert advokat Oddmund Enoksen også. Han sitter ellers i både formannskap og kommunestyre som representant for SV. Nå blir han trolig inhabil i videre saksbehandling, ettersom han er betalt advokat for de firmaene som rammes av vegkravet. Han har sjekket saken i forhold til andre lover og regler, og gjort et nokså oppsiktsvekkende funn. Han påpeker at Sortland kommune ikke kan kreve at avkjørslene flyttes.

Alle bedriftene her langs tidligere E10, nå FV82, har fått tillatelse av vegsjefen i Nordland for sine avkjørsler direkte fra vegen. §41 i Vegloven sier at det bare er vegsjefen som kan kreve at slike avkjørsler blir stengt eller flyttet. Sortland kommune kan derfor ikke kreve dette, annet enn om man lager en ny plan der dette kravet blir tatt inn. Han påpeker derfor at saken ikke er så enkel som det er fremstilt og at kommunen ikke selv kan ta bort de aktuelle avkjørslene.

Dersom kommunen bygger en ny veg øst for bedriftene og gjennomfører en plan der avkjøringene endres, kan kommunen kanskje kreve delvis dekning av noen kostnader til dette, skriver Enoksen i sin utredning. Dette er imidlertid ikke helt klart og må derfor vurderes nærmere.

Ellers har Sortland kommune og utbygger av Strandskogjordet bedt Statens Vegvesen om å erverve den tomtegrunnen som skal til for å gjennomføre reguleringsplanen for utbyggingen. Det blir dermed Statens Vegvesen som skal be om å få kjøpe eller ekspropriere grunn, slik at det nye og utvidede vegkrysset på Strandskog kan bygges. Det blir derfor svært mange kryssende interesser her, før alle kryssene er på plass i dette området.