Vestmarka-veg til 27 millioner

Arbeidet med nyvegen til Vestmarka industrifelt på Sortland er kommet godt i gang. Etter en lengre tid med omkjøring, har man nå sluppet trafikken til igjen i nedre del, men ny stengning er alt skjedd lengre opp. Asfalt på nedre del kommer til 17. mai. Hele jobben til 27 millioner skal være gjort i løpet av høsten.

vegarbeidet

Markvegen er delvis åpnet for trafikk, opp til XL-bygg, selv om den langt fra er gjort ferdig. Først utpå høsten vil den finne sin endelige form.

Prosjektet med ny veg fra riksvegen Vesterålsgata og opp til industrifeltet har tatt mange år. Allerede i 2007 begynte man på første del, som skulle bli gang og sykkelveg. Da ble det også lagt nytt ledningsnett på strekningen, for vann og kloakk. Hadsel Maskin utførte den jobben. Prosjektet er senere flere ganger blitt planlagt og utsatt, før man i fjor altså fikk på plass en budsjettpost med 27 millioner til dette. Det er nå Bulldozer Maskinlag som står for selve jobben, som går ut på å grave opp deler av vegbanen og flytte den noen meter nordover. Nye masser fylles inn, slik at vegen skal tåle tungtrafikk i mange år.

Krysset mellom Markvegen og Vesterålsgata blir også fornyet. Her blir det bredere og mer fast struktur, slik at man kan stå og vente med vikeplikt, uten å blokkere andre. Dette krysset har vært problematisk i mange år, da det er tidvis stor trafikk og mange busser og godsbiler som skal igjennom her. Nå har Vegvesenet godkjent en ny løsning, der det blir en liten trafikkøy også i Markvegen. Dermed skilles trafikken i flere klare filer. Tidligere var man inne på tanken om å legge krysset inn til rundkjøringa, men det gikk man bort fra.

Markvegkryss

Slik er det siste skissen av krysset mellom Vesterålsgata og Markvegen. Blått viser fortau, gang- og sykkelveger, mens selve bilvegen er grå. Grøftekantene er markert gule, mens de røde feltene er trafikkøyer.

Markvegen ble stengt allerede midt i januar og trafikken ble da ledet via Blåheivegen over Munningsletta. Dette har skapt til dels stor frustrasjon hos flere bedrifter i Vestmarka industrifelt. Dårlig skilting og vegbane med lite vedlikehold har gitt problem for både kunder og ansatte. Stengningen skulle vare i 2 måneder, men det tok altså vel en måned ekstra. Dårlig grunn, nye rør til flere hus og senking av krysset til Nordlysvegen, var årsak til forsinkelsen.

Ny stengning er alt skjedd lengre opp, ved XL-bygg, men blir ikke så langvarig og omfattende som hittil. Neste etappe er fra Myrullveien til Trafikkstasjonen, og da vil det bli omkjøring via Industriveien og Verkstedveien. Sortland kommune sier denne stengninga vil vare til 19. mai, men kan bli forlenget om det oppstår forsinkelser.