Vegvesenet må betale

De nye avkjøringene på Strandskog skaper stadig hodebry. Nå krever Sortland kommune at Statens Vegvesen skal ta alle kostnader med omleggingen av trafikken og nye avkjøringer.

Byggverket til Coops butikker på Strandskog begynner å ta form allerede. Beboerne i Sørhamna hevder saksbehandlinga har gått over stokk og stein, mens Sortland kommune vil sende hele regninga for ny trafikkløsning til Statens vegvesen nå.

Forviklingene har stått i kø etter at politikere og byråkrater i Sortland kommune la godviljen til og fikk kjørt igjennom en rask og effektiv behandling av byggesaken for kjøpesenter på Strandskogjordet. Her er byggingen godt i gang allerede og den første delen av konstruksjonen er reist. I løpet av et halvt års tid vil alt være på plass, slik at Coop kan åpne sine butikker i oktober måned.

Saksbehandler og jurist i Sortland kommune, Martine Strømsnes Jensen, sendte rett før jul et brev til Statens Vegvesen. Brevet er også signert kommunalsjef Torgeir Tobiassen. Her slår man fast at Sortland mener Vegvesenet har alt ansvar for omlegging av trafikk, avkjørsler og eventuelt ny veg for eiendommene øst for FV82/Vesterålsgata.

-Det er vår vurdering at Vegvesenet har ansvar for kostnadsdekning av nye adkomstløsninger. Statens Vegvesen har besluttet å endre krysset fra et X-kryss med avkjøring til Strandskog næringsområde til et T-kryss uten slik avkjøringsmulighet, og trekker på den måten tilbake de tidligere gitte avkjørselstillatelsene. I realiteten er dette et pålegg om endret adkomst. Kostnadsansvaret tilligger da Vegvesenet, slå jurist Martine S. Jensen fast.

På denne måten tar Sortland kommune faktisk parti med de private grunneierne langs vegen, og hevder at det er Statens Vegvesen som har laget problemene og dermed har fullt ansvar for å ta konsekvensene av dette. Med andre ord vil man at Vegvesenet ordner opp og dekker alle kostnader med eventuelle nye avkjørsler for Byggmakker, Eik-maskin, Jacobsen Engros og Biltrend.

Samtidig med dette fikk Sortland kommune et nokså skarpt brev fra beboerne i Sørhamna, som føler seg fullstendig overkjørt av saksbehandlingen omkring dette. Årsaken her ligger i forslaget om å legge all trafikk gjennom krysset ved Sørhamna, rett ved husveggen til flere av de 66 leilighetene som er her. Leder for fellesstyret i Sørhamna bobrygge, Knut Bjørkly, mener saksbehandlingen til Sortland kommune har gått over stokk og stein. Beboerne her er verken varslet eller tatt med på råd, før man leser i avisen at det skal bli en voldsom omlegging av trafikken.

Her er krysset man tenker at all trafikk skal passere, ned til Sørhamna og videre til Byggmakker, Biltrend og Eik-maskin. Det setter beboerne i Sørhamna seg sterkt imot.

Knut Bjørkly mener fylkesmannen må underkjenne reguleringsplanen for Strandskogjordet. Når konsekvensene blir slik man nå ser, er det et brudd på loven at beboerne i Sørhamna ikke ble varslet og fikk delta med innspill i reguleringsplanen. -Planprosessen har gått med lynets hastighet. Hvorfor har man her satt nye tidsrekorder som andre bare kan drømme om, skriver Bjørkly. Han antyder at det kan bli snakk om både erstatningskrav og krav om innløsning, dersom trafikken blir lagt om slik at den skal gå via Sørhamnas avkjørsel.

Nå har altså Sortland kommune spilt ballen over til Statens Vegvesen og man ber om et snarlig møte. Samtidig har Sortland kommune begynt på forberedelser til en ny reguleringsplan for bedriftene langs østsiden av FV82 (Vesterålsgata), som nå kalles næringsområde NF10. Grunneierne avviser at de skal betale nye avkjørsler og eventuelt ny veg. Kommunen vil heller ikke betale og dermed er spørsmålet om man nå kan sende regninga til Statens Vegvesen. Ettersom det er Nordland fylke som formelt eier vegen i dag, så blir det nok enda en part å forholde seg til nå oppgjørets time kommer.

Jurist Martine Strømsnes Jensen i Sortland kommune varsler også Statens Vegvesen om at alt ikke vil være på plass innen oktober. Dermed må man gi en dispensasjon, slik at butikkene til Coop kan åpne og Byggmakker fortsatt kan ta imot kunder.

-Dersom ny adkomst ikke etableres innen oktober 2017, kan det aktualiseres et behov for dispensasjonssøknader fra rekkefølgevilkåret etter reguleringsplanen for Strandskogjordet. Slik vi ser saken er det dermed nødvendig å få avklart den videre prosessen snarest mulig, både av hensyn til forutsigbarheten for næringsaktiviteten på Strandskogjordet og Strandskog næringsområde, av hensyn til trafikkavviklingen på fylkesveien og av hensyn til en forutsigbar og forsvarlig byggesaksbehandling høsten 2017, skriver Strømsnes Jensen til Statens Vegvesen.