Avlyser olje i LoVe

Jonas Gahr Støre var mandag kveld ute i media og nærmest avlyste oljevirksomhet i Lofoten og Vesterålen. Debatten i LO og AP har hardnet til i det siste, men nå er den trolig allerede over.

Her i Steinesjøen i Bø vil det ikke bli oljeaktivitet i overskuelig fremtid. Partileder Jonas Gahr Støre (AP) vil verne sokkelen utenfor Vesterålen (foto: montasje Vny/AP).

Hele programkomiteen i AP stiller seg bak forslaget fra Støre og dermed blir det trolig flertall for denne løsningen både i AP og LO. Når SP, SV og Rødt også vil verne, pluss Venstre og kanskje KrF også, så er det et stort flertall på Stortinget som vil verne sokkelen nordvest for Lofoten og Vesterålen mot oljeaktivitet de nærmeste årene. Det blir da heller ikke noen konsekvensutredning.

-Dette er et særlig sårbart område der det er behov for å vise stor varsomhet, særlig hva gjelder de viktige fiskeriinteressene, sier partileder Jonas Gahr Støre. -Det handler om å utnytte olje- og gassressurser til gagn for fellesskapet, næringsvirksomhet og arbeidsplasser på en måte som ikke kommer i konflikt med fiskeri, reiseliv og naturinteresser. Arbeiderpartiets tredelte løsning ivaretar disse hensynene, sier Støre.

For tilhengerne av olje i LoVeSe, så er det en ørliten åpning å finne noen år frem i tiden. APs forslag inneholder nemlig et lite tillegg: -Det åpnes ikke for konsekvensutredning av Nordland 7 og Troms 2 i neste stortingsperiode. For disse områdene vil vi vente på oppdatert kunnskap i den helhetlige forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet som skal revideres i kommende stortingsperiode. Først etter at denne kunnskapen er oppdatert, vil vi vurdere om det er forsvarlig å åpne for konsekvensutredning av petroleumsvirksomhet i disse områdene.

«Nordland 7» er feltet utenfor Vesterålen, som nå altså blir stilt i bero i minst 4 år til. Om det skjer endringer som presser frem en leteaktivitet her, så har man ikke bundet seg til fullstendig fredning av området.

Kompromisset som APs programkomite nå har lansert, betyr at det kan åpnes for aktivitet vest for Lofotodden. Det er egentlig her oljeselskapene har størst tro på at det kan være forekomster av olje eller gass. Dette er ganske langt ut fra land, og vil ikke komme i direkte konflikt med feltene under Lofotfisket eller gyteplassene for skreien.

Likevel kunne ikke AUF stille seg bak det forslaget som ble lansert i dag. Det gjør neppe miljøorganisasjonene heller. SP og SV har også sagt klart ifra at de ikke vil ha noen som helt åpning for LoVeSe. Dermed vil det nye forslaget trolig uansett ikke få aksept i en ny rødgrønn regjering. Med støtte fra Venstre og KrF vil det uansett være mulig for de små partiene å blokkere en delvis åpning av LoVeSe.

Det åpnes for konsekvensutredning av havområdene sør for Lofoten, Nordland 6. Dette området ligger lengst unna «Lofothavet». Det ligger nærmest områder hvor det allerede utvinnes olje og gass i dag og hvor det er infrastruktur på plass for petroleumsvirksomhet. Her er også kontinentalsokkelen bredere og mulige konflikter mellom fiskerinæringen og olje- og gassvirksomhet derfor færre. Kombinert med strenge krav til seismikk og samarbeid med fiskerinæringen, mener AP en konsekvensutredning i dette området er forsvarlig.

AP vil også gi støtte til å etablere Lofotodden nasjonalpark i tråd med lokale ønsker. Havområdet utenfor – et belte på 50 km ut fra land – gjøres til petroleumsfri sone. Også hele Vestfjorden defineres som petroleumsfritt område. Med dette sørger man for at mye av den mest verdifulle naturen i Lofoten-området får en sterk beskyttelse. Slik ønsker AP-leder Støre å sørge for at selve Lofoten blir oljefritt. Her legger han stor vekt på hensynet til fiskenæringen, reiselivet og vernet av de unike naturområdene på og rundt Moskeneshalvøya.