Vedtok en pustepause

Riving av Nortura-bygget på Sortland og utvikling av Natsteinsøra vil koste penger. Mye penger. Politikerne vedtok i dag en pustepause for å få klarhet i hvilke kostnader som vil påløpe.

Natsteinsøra, Bystranda og Nortura-bygget på Sortland (foto: VNY).

Kommunedirektør Rita Johnsen måtte i dag indirekte tåle en smule kritikk fra flertallet av politikerne.

Bakgrunnen er en avtale som kommunen har signert med naboene på Natsteinsøra.

Naboene er Iparsell as (Kronstein-gruppen) og SMT (Sveis og maskinteknikk as).

Avtalen er ikke behandlet politisk og i dag vedtok kommunestyret en pustepause for å få oversikt.

Avtalen som er inngått er i tre deler, der første del kun handler om forberedende planlegging.

Når dette er gjort vil politikerne ha skissen på bordet for å vedta veien videre.

Det skal foreløpig ikke settes i gang noen tiltak på Natsteinsøra.

Det må også foreligge en økonomisk oversikt for videre utvikling av området.

I dette ligger det blant annet kostnader for riving av Nortura-bygget og reguleringsplan.

Kommunen skal innhente anbud på riving av Nortura-bygget som grunnlag for videre finansiering.

I klartekst betyr dette også full brems i prosjektet med gjenbruk av betong for Gaia-bygget.

Her er det ikke avklart hvem som skal betale, og det gjelder også kostnader til arkitekter og konsulenter.

Tidligere varaordfører Tove Mette Bjørkmo (AP) tok ordet i kommunestyret og undret seg over vedtaket.

– Jeg skjønner ikke hensikten med forslaget fra Høyre.

Hvorfor skal vi nå se bort fra denne samarbeidsavtalen? Skal planleggingen stoppe opp, undret hun.

Sylvia Ovik Marhaug (H) påpekte at avtalen nettopp er blitt kjent.

– Denne er kun behandlet av administrasjonen. Politisk nivå må få oversikt over prosess om kostnader og budsjett, sa hun.

Også Rune Kvannli (SP) pekte på at avtalen ikke har vært politisk behandlet.

– Hvem har bestemt dette? Hvem har utformet avtalen? Hvem har tatt initiativet, spurte han.

Kvannli mente privatrettslige forhold og råderett heller ikke kan være utgangspunkt for en reguleringsplan.

Forslaget fra Høyre ble vedtatt med stort flertall, da kun APs 4 representanter stemte imot.

Bystranda er foreløpig vedtatt beholdt, men planleggingen skal fortsette (foto: VNY).

Sortland kommune som grunneier skal bidra til å klargjøre området for videre utvikling.

Det skal fortsatt være åpne rammer for arealbruk. Eksempler på dette kan være bygging av boliger, næring og handel.

Dessuten offentlig og privat tjenesteyting som eksempelvis ambulansestasjon.

Når Natsteinsøra skal utvikles til Sortlands nye bydel, er det viktig at føringene i byplanen om et sjørettet rekreasjonsområde blir ivaretatt.

I dette innebærer det at bystranda bevares i sin helhet slik den er nå.

Sortland kommunestyre vedtok også å forberede sak om midlertidig bygge- og deleforbud for Bystranda.

Bygge- og deleforbudet skal gjelde frem til ny reguleringsplan er vedtatt.

Dette skal likevel ikke være til hinder for at Nortura-bygget kan rives.

Den geografiske utstrekningen av bygge- og deleforbudet justeres slik at Bystranda og tilstøtende rekreasjonsområder sikres.