Vannverket og reinen

Innsigelsen fra Sametinget om Hinnøya vannverk i Andøy og utspill fra Oddmund Enoksen blir her kommentert av reineier Arild Inga:

Reineier Arild Inga kommenterer vannverksaken (foto: Sametinget/Kenneth Hætta).

Det er forunderlig at det mest viktige Oddmund Enoksen tar opp når det gjelder vannsaka er reineiernes bruk av Finnsætervatnet til bading.

Debattinnlegg – Arild P. Inga

Det er vel ikke annet å vente at han prøver å angripe reindrifta etter å ha tapt en rettssak om beiterett på Hinnøya og må dekke en regning på 885.000 kroner.

Misnøyen mot reindrifta må få komme ut på en eller annen måte.

Det må være helt klart for alle, også Oddmund Enoksen, at reindrifta har ingen motforestillinger om at hinnøysida i Andøy kommune får et trygt vann fra Finnsætervatnet slik at harepest kan unngås.

Vi har heller ikke protestert på dette overfor Andøy kommune. Tvert imot har vi vært positiv til dette i det innledende møtet som har vært gjennomført mellom reinbeitedistriktet og kommunen.

Grunnen til at Sametinget og reinbeitedistriktet stopper utbyggingen av vannverk i Finnsæterdalen er at Andøy kommune ikke hadde fulgt spillereglene for etablering av vannverket.

Da de skulle starte arbeidet så hadde ikke saken vært ute til offentlig høring. Det betydde at hvis reindrifta hadde godtatt oppstart uten at vi hadde fått fram våre utfordringer så hadde reindrifta vært rettsløs i Finnsæterdalen.

Gjerdeplassen er fra 1957 med litt flytting, og reindrifta har i den forbindelse søkt om godkjenning av gjerdeanlegget, men det er avslått av Andøy kommune fordi Finnsætervatnet skal brukes til drikkevann.

Dersom det blir forurensing i vannet så vil det være reindrifta som må vike uten godkjenningen av gjerdeanlegget. Dette er også grunnlaget for at Sametinget leverte innsigelse til saken.

Det er ikke reindrifta som er grunnen til stansen i arbeidet med vannverket, men Andøy kommunes dårlige saksbehandling.

Reindrifta nekter å være syndebukk i denne saken, selv om Oddmund Enoksen med flere mener det. Reindrifta ønsker ryddig og god behandling, der vi blir hørt.

Dersom dette hadde blitt gjort fra starten av hadde vannverket vært på plass for lenge siden.

Løsningen er nå at Andøy kommune må starte dialogen med reinbeitedistriktet for å få hevet innsigelsen.

Når det gjelder veiene som er bygd i området så har reindrifta vært med hele tiden, også gjennom å hente økonomiske tilskudd til disse.