Vannverk og rein

Hinnøya vannverk i Andøy er stanset midlertid etter innsigelse fra Sametinget. Oddmund Enoksen kommenterer dette i innlegget her:

Oddmund Enoksen kommenterer om Hinnøya vannverk (foto: privat).

Hinnøysida i Andøy kommune har i fleire omganger blitt ramma av harepest på grunn av dårlig drikkevatn. Kommunen har derfor vedtatt å bygge et kommunalt vannverk.

Hinnøy vannverk skal hente vatn fra Finnsætervatnet i Forfjord for å gi befolkninga et trygt drikkevatn.

Debattinnlegg – Oddmund Enoksen

Men nå har Sametinget klart å stanse prosjektet. For å hente vatn fra Finnsætervatnet til de som bor i Forfjord og de øvrige bygdene på Hinnøysida i kommunen vil angivelig true reineier Arild Ingas bading i det samme vatnet.

Ja du leste riktig. I forbindelse med merkinga av reinkalver på sommeren/høsten meiner Inga at han har behov for å bade i vatnet.

Det skreiv han en e-post til Sametinget 21. mai i år. Og Sametinget lot seg ikke be to ganger. Allerede 3 dager seinere – den 24. mai – sendte Sametinget en innsigelse til reguleringsplanen for det nye vannverket.

Sametinget meiner åpenbart at Arild Ingas behov for å bade i vatnet og adgang for reinen til å oppholde seg heilt inntil vannkanten, er viktigere enn å beskytte folk mot harepest.

I ramme alvor meiner så vel Arild Inga som Sametinget at reindrifta skal kunne ture fram som de hittil har gjort.

Og at kommunen må sette en strek over Finnsætervatnet som vannkilde for folk i kommunen hvis det medfører at reindriftsutøverne må ta hensyn til at vatnet skal være drikkevannskilde.

For tre år siden fikk reiselivsbedriften til Arild Ingas familie – Inga Sami Siida – i Kvalsaukan 50.000 kommunale kroner fra Sortland for å bore etter vatn.

Det er et ikke lite paradoks at Arild Inga nå har lagt seg på tverra og hindrer at fleire hundre mennesker i Forfjord, Fornes og Medby får tilgang til reint drikkevatn.

Reinbeitedistriktet som Arild Inga tilhører – Kanstadfjord/Vestre Hinnøy reinbeitedistrikt – har satt opp et reingjerde heilt inntil Finnsætervatnet. Gjerdet er festa med barduner som går heilt ned til vatnet. Det er et gjerde som ikke legges ned hvert år. Det står oppe permanent.

Et slikt permanent gjerde er avhengig av stadfesting fra departementet. Men slik stadfesting er ikke innhenta. Gjerdet har stått ulovlig oppført gjennom en årrekke.

Reinbeitedistriktet har også satt opp hytte og lavoer i samme område. Det er heller ikke innhenta nødvendige tillatelser til disse installasjonene.

Det er etablert private veger i samme område som er bekosta av grunneierne. Disse vegene bruker reinbeitedistriktet som gratispassasjer.

Grunneierforeninga har krevd at reinbeitedistriktet må betale for bruken. Men det kravet har distriktet bare blåst av.

Reinbeitedistriktet meiner åpenbart at det er grunneierne som skal holde dem med veger slik at de kan kjøre hvor de vil med sine store og tunge kjøretøy.

At ei næring som til de grader er avhengig av offentlige subsidier, kan opptre på denne måten uten at det tilsynelatende får noen konsekvenser, er egna til å forundre.

Men alt synes å være lov hvis man bare kaller det samisk kultur.

– – – – –

Les tilsvar fra Arild Inga her.