Ulovlig vedtak om vann

Politikerne i Sortland gjorde et ulovlig vedtak i november da man gav gratis vann til en bedrift som ville bygge egen vannledning. Nå snur kommunen og tar saken opp til ny behandling.

Loven sier at ingen kan fritas for vannavgift, og loven gjelder også i Sortland (illustrasjonsfoto).

Med 15 mot 12 stemmer vedtok politikerne i Sortland før jul å gi gratis vann til det nye slakteriet for laks, som Holmøy Maritime AS skal bygge.

De 15 som utgjorde flertallet i kommunestyret var 7 fra Senterpartiet (inkludert ordfører), 5 fra AP, 2 fra SV og 1 fra FrP.

De 12 som stemte imot var 3 fra partiet Rødt, 7 fra Høyre, 1 fra FrP og 1 fra Miljøpartiet.

Tre av Høyres representanter klaget senere på vedtaket og forlangte en lovlighetsvurdering.

Nå er det kommet inn vurdering fra 3 ulike advokater, som alle konkluderer med at kommunestyret gjorde et vedtak som bryter med loven.

De juridiske vurderingene er entydige i at avtaleforslaget som ble vedtatt 11. november ikke er lovlig.

Også kommunalsjef Terje Kili, som anbefalte det opprinnelige forslaget, snur og innrømmer feilen.

– Når det viser seg at vi har gjort feil, så skyldes det at det i lovverket ikke skilles mellom råvann og renset vann.

Vi har nå lært at også råvann, som ikke har gått igjennom det kommunale renseanlegget, er å anse som kommunalt vann.

Dette skal det betales tilknytningsgebyr for, sier Kili.

– Sortland kommune beklager at en del av vår vurdering var feilaktig, og tar tilbakemeldingene fra kommuneadvokat og ekstern jurist til etterretning.

Vi vil i løpet av kort tid legge frem et justert forslag til løsning, sier Kili.

Allerede neste torsdag skal saken tas opp igjen i kommunestyret, og da er forslaget fra kommunalsjefen betydelig endret.

Forslaget lyder nå:

  • Kommunestyret ber kommunedirektøren om å utrede løsning for leveranse av vann til lakseslakteri i Holmen, og komme tilbake til kommunestyret med nytt forslag til løsning.
  • Kommunestyret ber kommunedirektøren revidere Sortland kommunes forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer.
  • Ny forskrift skal ha differensierte satser for renset og urenset vann.

Sortlands egen kommuneadvokat, Knut Erik Marthinussen Harjang, har vurdert det opprinnelige vedtaket der Holmøy Maritime AS gis «gratis vann».

– Det er ikke anledning til å inngå avtale som gir fritak fra tilknytningsgebyr og årsgebyr.

Samarbeidsavtalens punkt 6 vurderes på denne bakgrunn å være i strid med vass- og avløpsanleggslova og kommunens lokale forskrift, slår Herjang fast.

Kommunen har også innhentet råd fra advokat Guttorm Jakobsen. Han støtter vurderingene til Harjang.

Advokat Jakobsen konkluderer med at inntaksledningen og vannkilden også er en del av det kommunale vannforsyningssystemet, og at råvann regnes som drikkevann.

Holmøy Maritime AS vil derfor uansett bli tilknyttet et kommunalt anlegg, enten Storvannet eller Lilandsvannet, og må betale avgift.

I tillegg til dette har Geir Abel Ellingsen fremmet en klage på vedtaket, på vegne av firma Georg A. Ellingsen AS. Disse har rettigheter omkring Storvannet, som er hovedkilde for vann til Sortland by.

Deres advokat, William Nordan i Advokatfirmaet Berngaard AS, er også helt klar i sin vurdering av kommunestyrets avtale med Holmøy Maritime AS.

Det er dermed 3 advokater som gir samme entydige vurdering, at her har flertallet av politikerne, etter råd fra kommunens administrasjon, gjort et vedtak som ikke er lovlig.

Alt tyder derfor på at dette blir omgjort neste torsdag, og trolig til en viss debatt blant de folkevalgte.