To nybygg kommer

Ved brannstasjonen på Sortland kommer det snart to nybygg. Ett pumpehus for kommunens avløp og et bygg for fyrkjele til fjernvarmen. Oppvarmingen skal skje med biopellets.

Sortland brannstasjon er midt i bildet, mens nybygg er farget rosa (skisse: Multiconsult).

I lengre tid har kommunen og dens entreprenør forberedt den nye pumpestasjonen på Natsteinsøra. Nå er man kommet videre.

Mye av grunnarbeidet med selve rørgatene og brønnen for pumpeanlegget er gjort klart.

Over dette skal det bygges et pumpehus, som blir 12 meter høyt. Like høyt som brannstasjonen.

Bygget blir på 390 kvadrat grunnflate og skal altså gi plass til et stort pumpeanlegg for avløpet i søndre del av byen.

Like ved ligger sjøvarme-pumpen til Vesterålskraft. Den gir fjernvarme til deler av byen.

Kapasiteten her er for liten til dagens behov og man vil derfor installere en fyrkjele som drives med biopellets.

Med et økt energi- og effektbehov er det behov for å utvide eksisterende fjernvarmeanlegg.

Pumpestasjonen har allerede fått deler av rørsystemet på plass (arkivfoto).

I første omgang planlegges det et biopelletsanlegg for å gi ytterligere effektkapasitet.

Biopelletsanlegget har et arealbehov på ca 115 kvadrat og byggehøyde på 8 meter.

Med tilbygget vil fjernvarmeanlegget ha et totalt fotavtrykk på ca 340 kvadratmeter.

Tiltaket åpner også opp for en videre utvikling av anlegget ved utfylling i sjø.

Det er pr nå ingen konkrete utbyggingsplaner utover nevnte biopelletsanlegg, så en videre utvikling vil ligge noe fram i tid.

Samtidig med nybyggene skal området oppgraderes noe. Det blir 3 meter bredt fortau på nordsiden av byggene.

Det er Kong Øysteinsvei som leder ned her, og den skal fortsatt ha 6 meter bredde, slik at fremtidig trafikk skal kunne gå greit.

I fremtiden vil det trolig komme en større fylling på Natsteinsøra og kanskje man får både næring og boliger her.

Planene som nå legges tar hensyn til en slik fremtidig utvikling i området.

Vedtatte plankart viser et 30 meter bredt grøntområde fra Strandgata og ut mot sjøen her.

Dette forslår man nå å se bort fra, både på kommunens egen tomt og hos naboen.