Planen lite realistisk

Beiteretten på Kringelen gjør den nye havneplanen lite realistisk å få godkjent. Det mener arealplanleggeren i Sortland kommune. Havnesjefen vil likevel prøve å få prosjektet vedtatt.

Rosa felt er foreslått som ny havn, utenfor Kringelen i Hognfjorden (foto: illustrasjon VNY).

– Administrasjonen ser det som lite sannsynlig å komme i mål med en revisjon av arealplan eller reguleringsplan for nytt havneavsnitt på Kringelen.

Det slår kommuneplanlegger Rune Stigen Kvannli fast i et notat til Sortland havn.

Årsaken til dette er i første rekke beiteretten til reindriften. Den har blitt bekreftet i to andre saker.

Først var det utvidelse av steinbruddet på Kringelhøgda, som kommunestyret ville ha godkjent i arealplanen.

Den saken endte i Kommunaldepartementet og her fikk reindriften medhold.

Så var det rettsaken der flere lokale grunneiere ville ha beiteretten på egen innmark vurdert juridisk.

Grunneierne vant først i Vesterålen tingrett, men tapte ankesaken i Hålogaland lagmannsrett.

Høyesterett avviste å behandle tvisten og dermed ble dommen fra lagmannsretten stående.

Beiterett kan stoppe planen om havn på Kringelen (foto: illustrasjon VNY).

Havna i sentrum er for lengst blitt for liten og i flere år har man sett på ulike muligheter for en annen lokasjon.

En ny stor havn må også ha mulighet for et større næringsområde i kort avstand.

Den beste løsningen ligger på Kringelen, ved innløpet til Hognfjorden, mener havnesjefen og havnestyret.

Saken er drøftet flere ganger i havnestyret og mye innsats er lagt ned i forarbeid allerede.

Plasseringen er imidlertid ikke blitt behandlet politisk, verken i formannskap eller kommunestyre.

Dessuten må trolig Sametinget og statsforvalteren (fylkesmannen) i Nordland godkjenne dette.

Fra reindriften er det ikke kommet positive signaler, men altså ingen konkrete svar.

Havnesjef Rune W. Monrad ber nå ordføreren om å løfte planene opp til politisk nivå og få kjørt full planprosess.

– Vi er kommet til et punkt hvor vi igjen må invitere reindriftsnæringen inn for å informere og diskutere hvordan vi på en best mulig måte kan legge til rette for de i en slik prosess, skriver Monrad i et notat om saken.

Nå ber man ordfører og Sortland kommune ta saken et steg videre, med konkret saksbehandling.

Inkludert i dette bør det være en analyse av ringvirkninger, som et nytt havneavsnitt vil gi.