Vesterålnytt

Nytt fra Vesterålen

Sykehjem til 250 mill

Snart kan Sortlands ledelse avgjøre hvilken løsning man vil gå for på Håløygtunet sykehjem. 4 ulike modeller er nå lagt frem, der prisen spenner fra 200 til 250 millioner for full utbygging.

haloygtunet-sykehjem

Full utbygging av «alternativ 3» for Håløygtunet sykehjem vil se slik ut. De blå byggene blir nye, mens de gule står fortsatt som i dag. Noen av dagens bygg må rives for å gi plass til nybyggene (ill: Norconsult). Vegen til venstre er Steirovegen og den mørke stripen øverst i bildet er Prestelva.

To rapporter eller «mulighetsstudier» ligger nå på bordet til ledelsen i Sortland kommune. Den ene kommer fra Rambøll og den andre fra Norconsult. Her kommer det frem 4 ganske klare alternativ, der det er ganske store sprik i kostnadsbildet. Det rimeligste prosjektet vil koste 200 millioner kroner, men blir det dyreste i første trinn og gi færrest antall plasser. Bare 58 personer vil da få fremtidig plass ved sykehjemmet, og kostnaden pr plass blir 3,5 millioner.

Sortland kommune har lenge hatt planer om å bygge ut litt ved Håløygtunet sykehjem, med til sammen 12 plasser. Behovet vil øke i årene fremover, og derfor har man nå sett nærmere på hvordan den første utbyggingen vil stå i forhold til en videre utbygging på tomta. Her er konklusjonen nokså klar fra konsulentene, at man må se hele prosjektet i sammenheng.

Norconsult har satt opp 4 alternativ. Det mest ekstreme (alt.4) er å «hoppe i det» og straks bygge et nytt kompakt sykehjem i 2 etasjer, med 42 plasser. Det vil koste opp mot 120 millioner, og kan videreføres med en fase ekstra til 100 millioner, slik at man får 64 plasser totalt. Fordelen er en kompakt løsning, med heis i bygget, der man får en mer tradisjonell løsning.

De tre andre alternativene er basert på bare en etasje. Dermed sprer man sykehjemmet ut over hele tomta og kan stykke opp utbyggingen i flere trinn. Her kommer første trinn med 12 plasser og kostnader fra 20 til 30 millioner. De neste fasene kan man ta på ulike tidspunkt og med ulike løsninger, og dermed vil også pris og det totale antall plasser variere. Alt.1 vil koste 254 millioner og gi hele 76 plasser. Alt.2 vil koste 215 millioner og gi 65 plasser, mens Alt.3 altså vil koste 200 millioner og kun gi 58 plasser ved full utbygging.

Verken Rambøll eller Norconsult gir noen klar anbefaling av hvilken løsning Sortland bør velge. Man sier bare i sine rapporter at tomten ved Håløygtunet egner seg godt for dette prosjektet, uansett hvilken løsning som velges. Utbyggingen kan uansett tas i flere trinn, alt etter hva man ønsker som den endelige løsning.

Det eneste som konsulentene er helt klare på, er at den første oppgraderingen til først 6 nye og deretter 12 plasser, må gjøres slik at man legger et godt grunnlag for en videre utbygging. Om ikke dette skjer, kan kostnadene i neste runde bli mye høyere. Dermed må kommunen trolig legge bort sine nåværende planer og ta en ny runde på «trinn 1».

Samtidig må man bestemme hvor mange plasser det vil være behov for ved Håløygtunet sykehjem i fremtiden. Her spenner alternativene fra 58 til 76 plasser, og kostnaden pr plass er nokså lik i sluttsum, uansett hvilken løsning som velges. Prognosene tilsier flere eldre og flere med demens i årene som kommer, og dermed større behov for sykehjemsplasser.