Sykehjem til 216 millioner

Største investering for Sortland kommune de nærmeste årene er nytt sykehjem, som er beregnet å koste 216 millioner kroner. Kommunen kan få nesten halvparten som tilskudd fra staten.

Nytt sykehjem vil komme et steinkast sør for Lamarktunet eldreboliger, og skal stå ferdig i 2024/2025. Tomta er merket gul på bildet (arkivfoto).

Kommunene er pålagt en del oppgaver via lov, og dette gjelder i første rekke omsorg for eldre og syke, samt oppvekst og skole for barn. Tiltakene innenfor dette feltet kommer foran alle andre ønskemål.

Derfor er det ingen debatt lenger i Sortland kommune om at det må bygges et nytt sykehjem, med 54 plasser særlig rettet inn mot demente. Dette er alle politiske parti enige om.

Nytt sykehjem vil derfor trolig få byggestart i løpet av 2021 og stå ferdig til bruk senest 2025. Prislappen er beregnet å bli 216 millioner kroner, men her håper kommunen å få 98 millioner i tilskudd fra staten.

Planleggingen av dette prosjektet har allerede pågått en tid i Sortland rådhus og detaljprosjektering, anbudskonkurranse, grunnerverv, samt byggestart, vil komme rett over nyåret. Kostnadene for dette vil være på ca 36 millioner.

Første byggetrinn vil så komme i 2022 og her antar man at kostnadene vil ligge på ca 90 millioner. Ferdigstillelse og innflytting vil så følge i løpet av 2023 og 2024, og her regner man med forbruk av 90 millioner til.

Når hele prosjektet står ferdig kan man søke tilskudd fra Husbanken og staten, og her er det ventet at kommunen får dekket 98 millioner av kostnadene. Netto byggekostnader for kommunen blir dermed 118 millioner for det nye sykehjemmet.

Dette kommer frem i oversikten kommunedirektør Randi Gregersen har laget for Sortlands politikere, når man i desember skal vedta budsjett for neste år og investeringer for de nærmeste årene fremover.

I plan for helse og omsorg vedtatt i 2015, ble behovet for å bygge nye sykehjemsplasser fastslått. Tidspunktet for iverksetting er framskyndet og planlegging er godt i gang. I 2017 ble lokalisering av de 54 nye sykehjemsplassene vedtatt til tomt i Lamarka.

Når kommunen selv er byggherre kan tilskudd fra Husbanken redusere byggekostnadene. Tilskuddet utbetales når hele utbyggingen er gjennomført.

Skisseprosjekt pågår og vil løpe frem til oktober 2020 når det oversendes til Husbanken. Reguleringsarbeid er startet og tilsagn fra Husbanken forventes når reguleringsplanen er vedtatt.

Prosess med tanke på grunnerverv for sykehjemmet søkes startet høst 2020. Når skisseprosjektet er godkjent kan konkurranse for detaljprosjektering av sykehjemmet lyses ut; antatt tidligst desember 2020.

Beregningene her forutsetter en akseptabel løsning på utfordringer med grunnerverv og tomtearbeider, der sentrale tema blir fjerning og bortkjøring av myr, som også må deponeres forsvarlig.