– Vi jobber intensivt med konkurransegrunnlaget og kommer til å ha dette ferdig før vi tar juleferie, sier Stein Johnny Johansen i Statens vegvesen i en pressemelding. -Vi kan lyse ut når vi får finansiering, men Stortinget bestemmer når dette kan skje, sier Johansen, som er avdelingsdirektør for prosjektavdelingen i region nord.

Det er satt av 8,7 mrd. kroner i Nasjonal transportplan (NTP) til dette prosjektet, og gitt at Stortinget bevilger denne finansieringen så kan prosjektet lyses ut tidlig 2020, noe som igjen gir mulig byggestart første halvdel 2021.

Statens vegvesen har tidligere gjennomført tre OPS-prosjekter, og har pr. i dag satt i gang tre nye vegprosjekter etter OPS-modellen. OPS står for offentlig-privat samarbeid, og kontrakten som inngås omfatter at én OPS-leverandør finansierer, planlegger og prosjekterer, bygger, samt drifter og vedlikeholder vegstrekningen de har bygd i 20-25 år.

Modellen innebærer også at OPS-leverandøren må vente med å få betalt til vegen åpner, og det skal motivere til raskere vegbygging. De prosjektene det er snakk om er Rv.3 Løten–Elverum og Rv. 555 Sotrasambandet. I tillegg kommer altså E10/Rv85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt (Hålogalandsvegen).

– Disse tre OPS-kontraktene har en samlet verdi på over 24 mrd. kroner, og det er derfor fordelaktig å spre de litt ut i tid slik at de ikke binder opp store deler av anleggsbransjen og gir økte priser. Hålogalandsvegen er nummer tre i rekken, forklarer Johansen.

Disse prosjektene krever mye av entreprenørmarkedet, og Statens vegvesen har hatt mange møter med markedsaktører, fellesmøter med interesserte selskaper og samtaler med en rekke investorer, långivere, og entreprenører om bruk av OPS for vegbygging.

Selv om Hålogalandsveien er et stort prosjekt som strekker seg over lange avstander, og OPS-modellen medfører at det inngås kontrakt med én OPS-leverandør, tror Johansen at alt ligger til rette for at flere selskaper kan samarbeide og bidra i byggingen av prosjektet.

– Her er det god plass slik at flere arbeider kan pågå samtidig. Prosjektet vil inneholde mye veg, mange små og store tunneler, små bruer og konstruksjoner – noe mange entreprenørselskaper har god kompetanse i å bygge, sier Johansen.

Han peker også på at utstrekningen på prosjektet kan gi noen fordeler.

– Her kan det jobbes hurtig og intensivt på mange steder samtidig uten at entreprenørene går i bena på hverandre og derfor er det absolutt muligheter for å kunne oppnå god fremdrift i dette prosjektet, sier Johansen.

Samtidig med at det jobbes med konkurransegrunnlag, så vil det i 2019/2020 skje en del forberedende arbeid i felten, både i forbindelse med kulturminneundersøkelser og flytting av kraftlinjer. Arbeidet med å kjøpe grunn (grunnerverv) er også satt i gang, og vil pågå ut 2020/21.