Skoleveg uten barn

Forslaget om et boligfelt på Kringelen har møtt en kald skulder både hos Sortland kommune og Sametinget. Nå skal fylket likevel bygge trygg skoleveg her til 70 millioner – uten nye barn.

Stopp for masseuttaket og stopp for boliger er kravet fra Sametinget og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Ny «skoleveg» blir det likevel uansett over Kringelen, med et stort anleggsarbeid som også trenger mye stein (fotomontasje VNY).

Fylkesvegen mellom Strand og Kvalsaukbrua skal få vegbredde på 6,5 meter pluss ny gang- og sykkelveg med 3,5 meters bredde. Statens Vegvesen kaller dette for en «skoleveg» frem til Kringelhøgda, ettersom Strand skole ligger mindre enn 4 kilometer unna. Nye barn på Kringelen blir det imidlertid neppe, etter protest fra Sametinget, som mener bolighus vil skade reindriften.

Politikerne i Sortland skal møtes på torsdag for å drøfte flere store saker. Reguleringsplanen for den nye fylkesvegen er en av disse, som et ledd i prosjektet om bedre veg mellom Sortland og Risøyhamn (FV 82). Planene som er lagt i denne sammenheng blir trolig klubbet igjennom, ettersom Statens Vegvesen gjerne får det som etaten vil.

Den andre store saken er Arealplanen for Sortland, der Kringelen er et av de mest omstridte områdene. Sametinget, Vestre Hinnøy reinbeitedistrikt og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har samlet seg om en protest der man ønsker å stanse masseuttaket på Kringelen og blokkere planen om et boligfelt som etterbruk. Kommuneplanlegger Rune Stigen Kvannli legger nå frem saken for politikerne, med anbefaling om at denne innsigelsen følges.

Eierne av masseuttaket, AMK Eiendom AS, ønsker at steinbruddet skal gi nye boligtomter, når man er ferdig med å ta ut stein.

Dermed kan lokalpolitikerne i Sortland komme i den litt merkelige situasjon på torsdag at man i sak 088 godkjenner «skoleveg» til Kringelen, slik Statens Vegvesen uttrykker det, mens man i sak 093 vedtar at det ikke skal komme nye boliger i dette området, og dermed heller ingen barn.

Et annet paradoks her er at Sametinget og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag mener masseuttaket på Kringelen må stenges ned straks, også det av hensyn til reindriften. Samtidig sier Statens Vegvesen at det trenges 90.000 kubikkmeter fyllmasse av god kvalitet for å utbedre fylkesvegen og bygge gangveg over Kringelen.

I dag hentes det fyllmasse fra nettopp dette steinbruddet for fylkesvegen mellom Holmen og Maurnes, der Bulldozerlaget er i full jobb med første etappe på prosjektet. Om masseuttaket på Kringelen stenges, må det trolig kjøres inn stein fra Karihaugen ved Ånstadblåheia. Det vil bety millioner i ekstra transport og en jevn strøm av lastebiler over Sortlandbrua.

Over Kringelhøgda er det dårlig og uoversiktlig veg, som om et par år skal senkes og rettes ut. Gang- og sykkelveg kommer også, mellom husene og FV 82 (arkivfoto).

Etappen som nå planlegges er altså fra Sortlandbrua til Kvalsaukbrua. Nordland fylke eier vegen her og må trolig ut med vel 70 millioner for prosjektet. Den største endringen vil skje på toppen av Kringelhøgda, der vegbanen skal senkes med 2,5 meter. Det vil bedre oversikten og gi mindre stigning opp på begge sider. Ellers vil den nye vegen følge den gamle traseen og gangvegen kommer i fortsettelse av den som nå stopper på Strand-siden.

-Strekningen Kringelhøgda-Sortland bru ansees som skoleveg. Det er i dag gang– og sykkelveg fra Sortland bru til Stihågvegen. Sortland kommune har ønske om etablering av gang– og sykkelveg i 4 km avstand fra skoler. Strekningen trafikkeres av både skolebuss og rutebuss. Graden av tilrettelegging for kollektiv (busslommer, busstopp, leskur) på strekningen er varierende. Vegen er ikke særskilt ulykkes– eller støybelastet, skriver Statens vegvesen i sin utredning.

Kommuneplanlegger Rune Stigen Kvannli sier i sin saksutredning at Sortland mangler boligtomter. -Et søk på eksempelvis finn.no vil raskt avdekke at både boligtilbud og tomtetilbud i Sortland er svært begrenset sammenlignet med andre kommuner av samme størrelse, påpeker Kvannli.

-Det svært begrensede tomtetilbudet i Sortland kommune, kan være et tegn på at kravet om regulering virker mot sin hensikt. Reguleringsprosesser kan ofte være både tidkrevende og kostbare. Sortland kommune hadde gjerne sett at det ble innarbeidet flere alternativer til utbyggingsformål, enn det som foreligger i planforslaget. Av hensyn til sektorinteresser og valgt strategi har ikke administrasjonen funnet flere reelle alternativer til boligbygging, skriver Kvannli i sakspapirene til formannskapet.

Og det er nettopp slike «sektorinteresser» som stopper boligfeltet på Kringelen og kanskje medfører at hele masseuttaket må stenges ned om kort tid. Sametinget har fått full støtte for sine synspunkt hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Fylkesmann Hill-Marta Solberg i Nordland sa seg inhabil i saken, ettersom hun er søster til Tone Toften, gift med direktør Obbjørn Toften i SE-gruppen, som igjen kontrollerer Bulldozer Maskinlag AS.