Skjerper inn grensene

Arkeologene fra Nordland fylke skjerper nå inn kravene for veibyggingen på Kjempenhøy. Man er redd for at anleggsarbeidet skal skade vikinggravene som ligger på nabotomta.

Husene midt på bildet er borte, men i det grønne feltet ligger to vikinggraver. Husene foran tilhører Vesterålskraft (foto: Widerøe).

Bulldozerlaget skal snart i gang med gravearbeid for ny rundkjøring og ny vei på Kjempenhøy, på oppdrag fra Sortland kommune.

Nabotomta langs Strandgata er et uavklart kulturminne, der det er gjort flere betydelige funn i graver fra vikingtiden.

Planene skal egentlig ikke berøre den tomta som er vernet, men man er helt i grensen for dette.

Allerede har en maskin vært inne på tomta og foretatt to grunnboringer, like ved ett av funnstedene.

Arkeolog Stine Grøvdal Melsæther har derfor skrevet brev til Sortland kommune.

– Husk at alle planlagte tiltak på tomta må avklares etter kulturminneloven og må oversendes oss for kulturminnefaglig vurdering.

Dette vil medføre arkeologisk registreringsarbeid, skriver Melsæther.

Slike tiltak kan for eksempel være grunnboring, mellomlagring av masser og utstyr, kjøring med tungt maskineri i anleggsfasen og tilsvarende.

Funnstedene er merket ned rød flekk her. Gult hus er dagens Lykkentreff barnehage (foto: Widerøe).

– Vi ber om at kommunen merker av reguleringsplanens sørlige grense med midlertidige gjerder.

Og de som skal gjennomføre vegarbeidet må orienteres om at marken på gnr 15 bnr 1610 ikke skal benyttes til anleggsvirksomhet.

Vi ber om skriftlig tilbakemelding fra kommunen på dette, skriver Nordland fylkes arkeolog, Stine Grøvdal Melsæther.

Saken er kommet opp etter at Ronny Jarl Jensen har sendt bekymringsmelding til kommunen og fylket.

Han mener anleggsarbeidet vil kunne ødelegge deler av gravhaugen, som har gitt navnet til området «Kjempenhaug».

De funnene som ble gjort av tidligere grunneiere, er avmerket på kart og registrert i kulturminneregisteret.

Funnene, som bestod av flere sverd og andre våpen, er datert til vikingtiden. Disse er arkivert hos museet i Tromsø.

Den nye Kjempenhøy-veien skal binde sammen Vesterålsgata og Strandgata.

Veien blir mye bredere enn i dag, med fortau på begge sider, pluss rundkjøring i Vesterålsgata.