Fare for kulturminne

Sortlands kanskje viktigste kulturminne står i fare for å bli ødelagt, når gravemaskinene starter jobben med veien på Kjempenhøy. Her ligger en tusen år gammel gravhaug uavklart.

Under trærne på Kjempenhøy kan det ligge flere sverd og økser fra vikingtida (foto: Ronny Jensen/Tromsø Museum).

I et brev til Sortland kommune og Nordland fylke advarer Ronny Jarl Jensen om konsekvensene, dersom det nye veiprosjektet på Kjempenhøy blir kjørt frem etter nåværende plan.

Da vil man ikke ta hensyn til at det er minst en uavklart gravhaug her, der det tidligere er gjort en rekke funn.

Det ligger også flere personer begravd her, og det er tidfestet at dette er relatert til vikingtiden, altså for mer enn tusen år siden.

– Jeg synes det er trist at planleggerne ikke har tatt hensyn til dette, sier Jensen, som er opptatt av lokalhistorie.

Steinsvik Hus har bygget ut mange nye leiligheter i nærheten og kalt prosjektet for Kjempenhøy.

Steinsvik har da vist til den lokale historien i sitt prospekt.

Når Sortland kommune selv skal i gang med veiarbeid, så er ikke dette viet noen som helst oppmerksomhet.

Det skal etableres en stor rundkjøring like ved Vesterålskraft, og i møtet mellom Strandgata og Kjempenhøyveien blir det et svært bredt kryss.

– Selve gravhaugen som er omtalt i historiske kilder skal ha vært 25 gange 10 meter, med steinsetting omkring.

Den var ikke mer enn knapt en meter høy, men var før år 1800 godt synlig i terrenget, forteller Ronny Jarl Jensen (foto).

Den første som bygde på den aktuelle tomta het Didrik Nilsen (1818-1907) og det skjedde trolig i 1863.

Da oppdaget han en rekke gamle gjenstander i jorda her og dessuten flere bein fra mennesker.

Han var meget korrekt med funnene og leverte disse over til Tromsø Museum, der de oppbevares i dag.

Nilsen gav også svært nøyaktige opplysninger omkring sine funn, men det ble aldri foretatt noen utgravinger.

Da hans barnebarn, Rolf Bjørneberg (1894-1985), senere bygde nytt på samme tomta, ble det funnet skjelett i to nye grøfter.

Levningene etter disse menneskene ligger trolig fortsatt i jorda på «Kjempenhaug», kanskje så mange som 4-5 personer.

Funnene av flere sverd, økser, kniver, pilespisser og andre gjenstander tilsier at dette stammer fra flere graver.

Selve rundkjøringen i Vesterålsgata kommer ikke i konflikt med Kjempehaugen, sier Ronny Jarl Jensen.

Han er mer i tvil om krysset i Strandgata og fortauet som skal bygges på sørsiden av den nye veien.

Tomta som gravfunnene er gjort på ligger inntil det nye veiprosjektet. Gamle hus farget rosa.

– Dersom gravhaugen egentlig var 25 x 10 meter så snakker vi altså om et stort areal.

Det er også nevnt at det var flere slike gravhauger på Kjempenhøy, uten at disse er nøyaktig stedfestet.

Jeg mener at her må det gjøres nærmere undersøkelser samtidig som veiarbeidet påbegynnes, sier Ronny Jarl Jensen.

– Det er for ille at moderne maskiner skal bli satt i arbeid her, uten at vi har sjekket om dette er et stort gravfelt, sier han.

Nordland fylkeskommune har tidligere gitt en uttalelse der de mener at veiprosjektet ikke vil berøre kulturminner.

Sortland kommune har ikke gjort egne vurderinger og støtter seg på fylket.

Jensen håper man nå tar en rask gjennomgang og justerer planene, slik at kulturminnet ikke bli ødelagt, men heller utgravd og avdekket.

Eieren av den aktuelle tomta i dag er Bladet Vesterålen AS. Nabotomta eies av Vesterålskraft AS, men den berøres ikke av veien.

Uansett er de funnene som allerede er gjort på Kjempenhøy et klart bevis på at det bodde folk her for tusen år siden.

Allerede i Snorres saga nevnes det «Karle og Gunnstein» som bodde på Langøy og var allierte med Olav den hellige.